201808.15
Off
0

Przedawnienie roszczeń wobec konsumentów – nowe zasady

Znowelizowany 9 lipca 2018 r. kodeks cywilny, skracając okres przedawnienia roszczeń wprowadził szczegółowe przepisy dotyczące konsumentów. O nowelizacji kodeksu cywilnego pisałem już wcześniej tutaj.

Przedawnienie roszczenia wobec konsumenta definitywne

Zgodnie z nowym § 2 1 art. 117 k.c., po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Konsument nie musi podnosić zarzutu przedawnienia, ponieważ upływ terminu powoduje, że roszczenie nie jest wymagalne. Zatem wierzyciel nie może domagać się swojego roszczenia od konsumenta.

W postępowaniu sądowym, to Sąd z urzędu bada czy upłynął termin przedawnienia roszczenia przeciwko konsumentowi i w takim przypadku oddala powództwo.

Wyjątek przy przedawnieniu roszczeń wobec konsumentów

Zgodnie z dodanym art. 117 1 k.c., w wyjątkowych przypadkach – po rozważeniu interesów obu stron – sąd może nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Podejmując taką decyzję sąd bierze pod uwagę, w szczególności:

  • długość terminu przedawnienia,
  • długość okresu od upływu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia,
  • charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

Wnioski

Zmiana kodeksu cywilnego w zakresie definitywnego przedawnienia roszczeń wobec konsumentów ma charakter rewolucyjny i wprowadza szczególną ochronę dla konsumentów.

Przedsiębiorcy kierujący swoją ofertę do konsumentów winni pamiętać o tej istotnej zmianie w zakresie dochodzenia roszczeń od konsumentów.