201809.05
Off
0

Przepisy przejściowe w zakresie zmian przedawnienia roszczeń cywilnych

autor w Sukcesja

Zmianami wprowadzonymi w kodeksie cywilnym skrócono terminy przedawnienia roszczeń  (pisaliśmy już o tym tutaj http://szolajski.com/publikacje/sukcesja/zmiany-zasad-przedawnienia-roszczen-uwagi-wstepne/ ). Natomiast zmianą zasad przedawnienia roszczeń wobec konsumentów w istotny sposób poprawiono ich sytuację (więcej przeczytasz tutaj http://szolajski.com/publikacje/sukcesja/przedawnienie-roszczen-wobec-konsumentow-nowe-zasady/ ).

Jednak tak istotne zmiany wymagają szczegółowych przepisów przejściowych, które mają wskazać jak i kiedy należy stosować nowe terminy przedawnienia roszczeń.

Przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe dotyczą przedawnienia roszczeń, które powstały przed wejściem w życie nowelizacji – tj. przed 9 lipca 2018 r. – i do tego dnia się nie przedawniły. Od 9 lipca 2018 r. nieprzedawnione roszczenia ulegają przedawnieniu według nowych reguł.

Po pierwsze, terminy przedawnienia roszczeń, których długość wynosi dwa lata i więcej, będą upływać 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Po drugie roszczenia, których dotychczasowy termin przedawnienia wynosił 10 lat, przedawnią się szybciej – według dość skomplikowanych sposobów obliczania terminu konkretnego roszczenia opisanych poniżej.

Skrócenie 10 letniego terminu

Jeśli termin przedawnienia roszczenia jest krótszy, niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia nowych przepisów, czyli 9 lipca 2018 r.

Jednak jeśli przedawnienie, którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

A zatem każde roszczenie należy badać indywidualnie i na tej podstawie ustalać, kiedy upłynie okres jego przedawnienia według przepisów przejściowych.

Roszczenia przysługujące konsumentom przeciwko przedsiębiorcom

Jeśli roszczenia takie powstały przed 9 lipca 2018 r. i do tego dnia się nie przedawniły, zastosowanie znajdą dotychczasowe reguły przedawnienia roszczeń.

Oznacza to, że w przypadku roszczeń konsumentów, których termin przedawnienia wynosił 10 lat, nadal taki termin będzie obowiązywał. Nie będzie kończył się 31 grudnia danego roku.

Roszczenia przeciwko konsumentom

W przypadku roszczeń przeciwko konsumentom, których termin przedawnienia już upłynął, a nie został podniesiony zarzut przedawnienia, z dniem wejścia w życie ustawy nastąpią skutki przedawnienia. Takie przepisy mają zapewnić większą ochronę konsumentów.

Podobne wpisy / similar posts:
Posługiwanie się firmą osoby fizycznej po jej śmie... Po śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, prokurent mortis causa jest uprawniony do posługiwania się „firmą” zmarłego przedsiębi...
Sukcesorze, sprawozdanie finansowe do KRS w formie... Zgodnie z wprowadzoną 15 marca 2018 r. zmianą ustawy o krajowym rejestrze sądowym, sprawozdania finansowe należy składać za pośrednictwem systemu tele...
Dostęp do informacji publicznej nie jest zależny o... Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej lub pozostawić wniosek o udzielenie informacji publicznej bez rozpoznania z powodu nieuiszczenia op...
Rozszerzająca umowa małżeńska w sukcesji a podatek... Jak pisałem ostatnio TUTAJ, umowa małżeńska zwana potocznie intercyzą jest potrzebna również w sukcesji. Ciekawe orzeczenie, dotyczące rozszerzającej ...