201809.05
Off
0

Przepisy przejściowe w zakresie zmian przedawnienia roszczeń cywilnych

autor w Sukcesja

Zmianami wprowadzonymi w kodeksie cywilnym skrócono terminy przedawnienia roszczeń  (pisaliśmy już o tym tutaj http://szolajski.com/publikacje/sukcesja/zmiany-zasad-przedawnienia-roszczen-uwagi-wstepne/ ). Natomiast zmianą zasad przedawnienia roszczeń wobec konsumentów w istotny sposób poprawiono ich sytuację (więcej przeczytasz tutaj http://szolajski.com/publikacje/sukcesja/przedawnienie-roszczen-wobec-konsumentow-nowe-zasady/ ).

Jednak tak istotne zmiany wymagają szczegółowych przepisów przejściowych, które mają wskazać jak i kiedy należy stosować nowe terminy przedawnienia roszczeń.

Przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe dotyczą przedawnienia roszczeń, które powstały przed wejściem w życie nowelizacji – tj. przed 9 lipca 2018 r. – i do tego dnia się nie przedawniły. Od 9 lipca 2018 r. nieprzedawnione roszczenia ulegają przedawnieniu według nowych reguł.

Po pierwsze, terminy przedawnienia roszczeń, których długość wynosi dwa lata i więcej, będą upływać 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Po drugie roszczenia, których dotychczasowy termin przedawnienia wynosił 10 lat, przedawnią się szybciej – według dość skomplikowanych sposobów obliczania terminu konkretnego roszczenia opisanych poniżej.

Skrócenie 10 letniego terminu

Jeśli termin przedawnienia roszczenia jest krótszy, niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia nowych przepisów, czyli 9 lipca 2018 r.

Jednak jeśli przedawnienie, którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

A zatem każde roszczenie należy badać indywidualnie i na tej podstawie ustalać, kiedy upłynie okres jego przedawnienia według przepisów przejściowych.

Roszczenia przysługujące konsumentom przeciwko przedsiębiorcom

Jeśli roszczenia takie powstały przed 9 lipca 2018 r. i do tego dnia się nie przedawniły, zastosowanie znajdą dotychczasowe reguły przedawnienia roszczeń.

Oznacza to, że w przypadku roszczeń konsumentów, których termin przedawnienia wynosił 10 lat, nadal taki termin będzie obowiązywał. Nie będzie kończył się 31 grudnia danego roku.

Roszczenia przeciwko konsumentom

W przypadku roszczeń przeciwko konsumentom, których termin przedawnienia już upłynął, a nie został podniesiony zarzut przedawnienia, z dniem wejścia w życie ustawy nastąpią skutki przedawnienia. Takie przepisy mają zapewnić większą ochronę konsumentów.

Podobne wpisy / similar posts:
Wrogie przejęcie spółki zagrożeniem dla sukcesorów... W Polsce, w sektorze firm rodzinnych, najbardziej znane jest wrogie przejęcie akcji Spółki W. Kruk S.A. przez Spółkę Vistula&Wólczanka S.A. Na cz...
Firma rodzinna w mieszkaniu: czy czynsz i media st... Wiele firm rodzinnych jest zarejestrowanych na prywatne mieszkania czy domy przedsiębiorców. Najnowsze interpretacje podatkowe wykluczają z kosztów uz...
Jednolity Plik Kontrolny – ważny również w sukcesj... Organy podatkowe mogą żądać od przedsiębiorstw przedstawienia tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zawiera on dane z ksiąg podatkowych w ujednoliconej ...
Spadkobiercy mogą odetchnąć. Prawo zmienia się na ... Z dniem 18 października 2015 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.539) w zakresie doty...