201803.06
Off
0

Sukcesor (administrator) ma obowiązek zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych w ciągu 72 godzin!

Tak jak opisywaliśmy tutaj RODO obowiązuje również firmy rodzinne. Dlatego przybliżamy teraz obowiązek administratora danych osobowych dotyczący zgłoszenia naruszenia ochrony.

Obowiązek administratora

Administrator danych osobowych, nie później niż w terminie 72 godzin, zgłasza fakt naruszenia właściwemu organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Zgłoszenie dokonywane po upływie 72 godzin musi zawierać wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

Zakres zgłoszenia

Zgłoszenie faktu naruszenia ochrony danych powinno co najmniej:

  1. opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
  2. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
  3. opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
  4. opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Dokumentacja

Administrator powinien prowadzić odpowiednią dokumentację, w której będą odnotowywane wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych (w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze). Dokumentacja ta musi pozwolić organowi nadzorczemu na weryfikowanie przestrzegania obowiązków notyfikacyjnych.

Wnioski

Obowiązek zgłoszenia nie jest bezwzględny. Jednak każda firma rodzinna (Sukcesorzy) musi mieć opracowane procedury, które pozwolą na ocenę, czy naruszenie może powodować ryzyko dla podmiotów których dane dotyczą.

Podobne wpisy / similar posts:
Sukcesorze, kara umowna jest kosztem uzyskania prz... Kary umowne można uznać za koszty uzyskania przychodu – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 86/1...
IX Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 20... W dniach 25-27 listopada 2016 roku w Gdańsku odbył się IX Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2016. Kancelaria Szołajski Legal Group była ...
Nestor jako prokurent a pomyślność w sukcesji Zgodnie z kodeksem cywilnym prokura to rodzaj pełnomocnictwa, którego udziela tylko przedsiębiorca. Pełnomocnictwo to musi zostać wpisane do rejestru ...
Założenia do ustawy o sukcesji przedsiębiorstwa os... Będą zmiany w prawie sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej! Ministerstwo Rozwoju opublikowało 23 czerwca 2016 r. założenia do projektu ustawy doty...