201803.06
Off
0

Sukcesor (administrator) ma obowiązek zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych w ciągu 72 godzin!

Tak jak opisywaliśmy tutaj RODO obowiązuje również firmy rodzinne. Dlatego przybliżamy teraz obowiązek administratora danych osobowych dotyczący zgłoszenia naruszenia ochrony.

Obowiązek administratora

Administrator danych osobowych, nie później niż w terminie 72 godzin, zgłasza fakt naruszenia właściwemu organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Zgłoszenie dokonywane po upływie 72 godzin musi zawierać wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

Zakres zgłoszenia

Zgłoszenie faktu naruszenia ochrony danych powinno co najmniej:

  1. opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
  2. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
  3. opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
  4. opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Dokumentacja

Administrator powinien prowadzić odpowiednią dokumentację, w której będą odnotowywane wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych (w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze). Dokumentacja ta musi pozwolić organowi nadzorczemu na weryfikowanie przestrzegania obowiązków notyfikacyjnych.

Wnioski

Obowiązek zgłoszenia nie jest bezwzględny. Jednak każda firma rodzinna (Sukcesorzy) musi mieć opracowane procedury, które pozwolą na ocenę, czy naruszenie może powodować ryzyko dla podmiotów których dane dotyczą.

Podobne wpisy / similar posts:
Odrzucenie spadku obciąża krewnych – uwagi w związ... Zgodnie z art. 1012 kodeksu cywilnego spadkobierca może odrzucić spadek. Od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania spadkobierca ma sze...
Kaucja rejestracyjna w podatku VAT – nowe regulacj... Istotnym rozwiązaniem prawnym, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r. jest tzw. „kaucja rejestracyjna”. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku...
Skarga na czynności komornika wreszcie za jego poś... Zmieniony 8 września 2016 r. kodeks postępowania cywilnego wprowadził rewolucję w sposobie składania skarg na czynności komornika. Dotychczas takie sk...
Kontynuacja umów o pracę po śmierci pracodawcy Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa o pracę wygasa z dniem śmierci pracodawcy (art. 632 § 1 kodeksu pracy), chyba że pracownicy zostaną przejęc...