201801.09
Off
0

Sukcesorze, jak będziesz realizował prawo do bycia zapomnianym?

Kontynuujemy cykl dotyczący wdrażania Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przez firmy rodzinne planujące sukcesję. Jednym z ważnych uprawnień osoby, której dane dotyczą – a wynikającym wprost z RODO – jest prawo do bycia zapomnianym.

Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Administrator natomiast, ma obowiązek usunąć dane osobowe bez zbędnej zwłoki.

Obowiązek usunięcia danych musi zostać wykonany przez administratora, gdy zachodzi choćby jeden z poniższych warunków:

  1. dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane;
  2. podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie;
  3. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub
  4. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania);
  5. przetwarzanie w inny sposób nie jest lub nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa;
  6. dane osobowe zostały zebrane w nawiązaniu do oferowania bezpośrednio osobom poniżej 16 lat usług społeczeństwa informatycznego (np. e-handel, portale społecznościowe) – RODO zezwala państwom członkowskim ustalać niższą granicę wieku w tym zakresie, a polski ustawodawca planuje ustalić granicę wieku na 13 lat.

Ważny jest zapis dotyczący danych osobowych, które zostały upublicznione przez administratora danych. W takim przypadku administrator ma obowiązek poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba której dane dotyczą żąda, by usunęli oni wszystkie łącza do tych danych, kopie lub replikacje tych danych osobowych.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

W sprawie zapomnienia danych osobowych zapadł ciekawy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. W sprawie pomiędzy Google Spain SL i Panem Mario Costes Gonzales (sygn. C-131/12) Trybunał uznał iż prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych obejmuje również prawo do bycia zapomnianym – w zakresie umieszczania danych na liście wyników wyszukiwarki internetowej.

Sprawa Gonzalesa potwierdziła, iż osoba fizyczna ma prawo żądania usunięcia danych osobowych i ten wyrok potwierdził jak ważne jest to prawo i winno łączyć się całkowitym zapomnieniem.

Praktyczne usunięcie danych

Wdrożenie takiego uprawnienia jest wyzwaniem dla przedsiębiorców, którzy przechowują i przetwarzają duże ilości danych, w szczególności w zakresie organizacyjnym i technicznym. Trzeba też zweryfikować czy posiadany system informatyczny posiada opcję usuwania danych.

Zapomnienie danych oznacza całkowite usunięcie danych osobowych z systemu administratora, nie chodzi zatem o dezaktywację danych czy ukrycie profilu ale o praktyczne (fizyczne) usunięcie danych przez administratora.

Wyzwania dla Sukcesorów

Planujący sukcesję Sukcesorzy winni pamiętać o obowiązku usunięcia danych na żądanie osoby której te dane dotyczą. Muszą odpowiednio przygotować systemy informatyczne w firmie rodzinnej aby RODO nie utrudniło sukcesji.

Podobne wpisy / similar posts:
Jednolita danina zamiast PIT oraz składek ZUS i NF... Zgodnie z niedawną propozycją rządu, od 2018 r. miałaby zostać wprowadzona nowa, jednolita danina, zastępująca podatek PIT oraz składki na ZUS i NFZ. ...
Wynagrodzenie artysty na firmowej konferencji nie ... W ramach działań marketingowych przedsiębiorcy wielokrotnie organizują spotkania dla klientów, które połączone są z występami artystów. Poniesione wyd...
Podwyższenie kapitału zakładowego sposobem na sukc... Wielu nestorów proces sukcesji rozpoczyna od klasycznego podwyższenia kapitału zakładowego swojej spółki, gdzie udziały w podwyższonym kapitale obejmu...
Forma dokumentowa czynności prawnych – nowość w Ko... Obok pisemnej i elektronicznej formy czynności prawnych, nowelizacją Kodeksu cywilnego z 8 września 2016 r., wprowadzona została forma dokumentowa. ...