201803.20
Off
0

Sukcesorze, czy jesteś gotowy na zmiany dotyczące powoływania Zarządu?

Zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 15 marca 2018 r. dają Sądowi rejestrowemu dodatkowe uprawnienia przymuszające w związku ze stwierdzonymi brakami w zakresie reprezentacji spółek.

Zmiany w ustawie20

Nowy przepis wprowadzony został w art. 24 ust. 1a ustawy o KRS. Odtąd postępowanie przymuszające obejmuje kwestię posiadania przez spółkę organu uprawnionego do reprezentacji.

Poza tym wezwanie do powołania organu uprawnionego do reprezentacji może być skierowane do wspólników, członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

Natomiast niewykonanie wezwania jest zagrożone grzywną, którą można nakładać na obowiązanych i można ją ponawiać.

Praktyczne zastosowanie

W przypadku stwierdzenia braków w reprezentacji, sąd rejestrowy może zastosować postępowanie przymuszające wobec zobowiązanych w zakresie powoływania członków zarządu, wspólników lub członków innych organów takich jak rada nadzorcza, komisja rewizyjna.

Sąd rejestrowy może wezwać pod rygorem zastosowania grzywny do wykazania (za pomocą stosownych dokumentów i w odpowiednim terminie), że organ został powołany lub wybrany, albo że braki w jego składzie zostały usunięte.

W założeniu, grzywna ma znaleźć zastosowanie wyłącznie w sytuacji całkowitego lekceważenia przez zobowiązanych swych obowiązków w zakresie powołania członków zarządu.

Wnioski

Zdaniem Szołajski Legal Group należy być przygotowanym na wzmożoną weryfikację spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców. Warto upewnić się, czy spółki mają zapewnioną właściwą reprezentację. Do nowych wymogów powinni się przygotować także sukcesorzy!

Podobne wpisy / similar posts:
Nestorze, Sukcesorze a może zagraniczna fundacja p... Coraz więcej nestorów i sukcesorów zastanawia się nad zastosowaniem w procesie sukcesji firmy rodzinnej instytucji fundacji prywatnej. Możliwość taka ...
Jednolity Plik Kontrolny – ważny również w sukcesj... Organy podatkowe mogą żądać od przedsiębiorstw przedstawienia tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zawiera on dane z ksiąg podatkowych w ujednoliconej ...
Ograniczenie zbycia udziałów spółki skutecznie zab... Istnieje co najmniej kilka skutecznych sposobów ochrony własnego biznesu przed niebezpieczeństwami, które mogą narazić samego nestora, jak i jego pote...
Elektroniczne biuro podawcze – ułatwienia procedur... Po ostatnich nowelizacjach kodeksu postępowania cywilnego (1 lipca i 18 września 2016 r.) istnieje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektron...