201804.10
Off
0

Sukcesorze, kara umowna jest kosztem uzyskania przychodu!

Kary umowne można uznać za koszty uzyskania przychodu – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 86/16).

Stan faktyczny

Spółka, która chciała zakończyć umowę łączącą ją z dostawcą, musiała zapłacić kary umowne z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy oraz z tytułu niezrealizowania umowy. Kary te były dla spółki mniejszym obciążeniem niż dalsza realizacja umowy. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe Spółka przeznaczyła na inną działalność – uzyskała nowe źródła przychodów.

Zdaniem Spółki, kary umowne stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja Ministra Finansów

Zdaniem Ministra Finansów, wyrażonym w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 sierpnia 2014 r., wydatku poniesionego na zapłatę kar umownych nie można uznać za koszt uzyskania przychodów. Jak podkreślono, zapłacone przez Spółkę kary nie spełniają warunku pozostawania w związku przyczynowo – skutkowym z przychodem.

Orzeczenia Sądów Administracyjnych

Interpretację Ministra Finansów uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 30 września 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 3810/14). W ten sposób WSA przychylił się do stanowiska Spółki.

Zdaniem Sądu, zasadniczym kryterium uznania kary umownej zapłaconej przez Spółkę za koszt uzyskania przychodu jest ustalenie, czy wydatek ten został poniesiony „w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”.

Jak uznał Sąd, w rozpatrywanym stanie faktycznym kara umowa była kosztem podatkowym.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się ze stanowiskiem WSA i również podkreślił, że kluczową jest kwestia weryfikacji czy zapłata kary umownej jest dokonana w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Podobne wpisy / similar posts:
NSA: brak podatku od zbycia odziedziczonej nieruch... Bardzo korzystną dla podatników uchwałę podjął Naczelny Sąd Administracyjny 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 2/17). Zgodnie z nią, za właściwy dzień ...
Wrogie przejęcie spółki zagrożeniem dla sukcesorów... W Polsce, w sektorze firm rodzinnych, najbardziej znane jest wrogie przejęcie akcji Spółki W. Kruk S.A. przez Spółkę Vistula&Wólczanka S.A. Na cz...
Konwersja długu na kapitał zakładowy spółki w sukc... W jednym z ostatnich artykułów pisałem o sposobach podwyższenia kapitału zakładowego w spółce. Jako możliwości wskazywałem wtedy podwyższenie wartości...
Ważne w sukcesji: dział spadku przez umowę sprzeda... Umowa sprzedaży udziałów w nieruchomości – chociażby jej celem był dział spadku między bratem a siostrą – podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycz...