201804.10
Off
0

Sukcesorze, kara umowna jest kosztem uzyskania przychodu!

Kary umowne można uznać za koszty uzyskania przychodu – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 86/16).

Stan faktyczny

Spółka, która chciała zakończyć umowę łączącą ją z dostawcą, musiała zapłacić kary umowne z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy oraz z tytułu niezrealizowania umowy. Kary te były dla spółki mniejszym obciążeniem niż dalsza realizacja umowy. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe Spółka przeznaczyła na inną działalność – uzyskała nowe źródła przychodów.

Zdaniem Spółki, kary umowne stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja Ministra Finansów

Zdaniem Ministra Finansów, wyrażonym w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 sierpnia 2014 r., wydatku poniesionego na zapłatę kar umownych nie można uznać za koszt uzyskania przychodów. Jak podkreślono, zapłacone przez Spółkę kary nie spełniają warunku pozostawania w związku przyczynowo – skutkowym z przychodem.

Orzeczenia Sądów Administracyjnych

Interpretację Ministra Finansów uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 30 września 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 3810/14). W ten sposób WSA przychylił się do stanowiska Spółki.

Zdaniem Sądu, zasadniczym kryterium uznania kary umownej zapłaconej przez Spółkę za koszt uzyskania przychodu jest ustalenie, czy wydatek ten został poniesiony „w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”.

Jak uznał Sąd, w rozpatrywanym stanie faktycznym kara umowa była kosztem podatkowym.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się ze stanowiskiem WSA i również podkreślił, że kluczową jest kwestia weryfikacji czy zapłata kary umownej jest dokonana w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Podobne wpisy / similar posts:
Ujawnienie prokurenta mortis causa w CEIDG – ważne... Ustanowienie prokurenta osoby fizycznej prowadzącej jedno-osobową działalność gospodarczą oraz prokurenta mortis causa winno być potwierdzone wpisem d...
Połączenie spółki kapitałowej z osobową jest neutr... Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził w wyroku z 21 grudnia 2017 r., że połączenie spółki kapitałowej ze spółką osobową jest neutraln...
Sukcesorze, czy samozatrudniony przedsiębiorca jes... Sąd Najwyższy, 20 lutego 2018 r. wydał bardzo ważny wyrok w sprawie samozatrudnionych jednoosobowych przedsiębiorców świadczących usługi tylko na rzec...
Interpretacja podatkowa ws. darowizn. Ważna w sukc... Indywidualną interpretację przepisów ustawy od spadków i darowizn w sprawie darowizny między najbliższymi członkami rodziny wydał 17 marca 2017 r. Dyr...