201801.17
Off
0

Sukcesorze, przełomowe orzeczenie Sądu w sprawie odliczenia podatku VAT!

Urząd Skarbowy może odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT w przypadku, gdy skorzystanie z niego wiązałoby się z przestępstwem lub nadużyciem. Urząd Skarbowy musi jednak udowodnić istnienie tego nadużycia. Takie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego znalazło się w wyroku z 18 grudnia 2017 r. (w sprawie I FSK 352/16).

Innymi słowy dopóki Urząd Skarbowy nie udowodni istnienia nadużycia po stronie podatnika, nie może odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT!!!

Stan faktyczny

Sprawa, którą zajmował się sąd dotyczyła zakwestionowanych przez Urząd Skarbowy faktur na zakup i sprzedaż licencji na programy do nauki języków obcych. Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej firma dostarczała programy do szkół. Urząd Skarbowy zakwestionował faktury, odmówił prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupowej oraz nakazał zapłatę VAT od faktur sprzedażowych, co oznaczało utratę wielu milionów złotych.

Zgodnie z omawianym orzeczeniem, NSA stanął na stanowisku, iż Urząd Skarbowy nie zbadał, czy dokonanie wskazanych transakcji miało uzasadnienie ekonomiczne. Tymczasem zawarcie kolejnych umów licencyjnych było rozsądne pod kątem biznesowym, wobec czego faktury dokumentowały rzeczywiste transakcje.

Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się również do kwestii uznania i stwierdził, że Urząd Skarbowy nie ustalił, o jakie nadużycie prawa chodziło, a zdaniem Sądu miał taki obowiązek. Gdyby Urząd Skarbowy stwierdził, że w sprawie doszło do nadużycia w zakresie VAT, to w ocenie Sądu powinien ustalić, jaki charakter miało to nadużycie i w jaki sposób doszło do uszczuplenia budżetu państwa!

Znaczenie wyroku

Wyrok ten ma duże znaczenie dla wszystkich przedsiębiorców – w tym dla firm rodzinnych. Samo domniemanie przez Urząd Skarbowy, udziału w abstrakcyjnym nadużyciu podatkowym, nie jest wystarczającą przesłanką do odmowy prawa do odliczenia VAT.

Po tym wyroku NSA powinno się zmienić podejście Urzędów Skarbowych.

Odmowa prawa do odliczenia podatku VAT może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy Urząd Skarbowy stwierdzi faktyczne nadużycie, jego charakter oraz czy doszło do uszczuplenia budżetu państwa.

Warto podkreślić, że wyrok ten dotyczy sprawy z 2008 r., a zatem sprawa zaczęła się 10 lat temu i toczyła się aż do skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który podjął korzystne dla podatników orzeczenie.

Jest to przykład orzeczenia, które może pomóc w prowadzeniu działalności gospodarczej przez firmy rodzinne. Prowadząc biznes nie będą obawiały się nieuzasadnionej odmowy odliczenia podatku VAT przez Urzędy Skarbowe.

Podobne wpisy / similar posts:
Prawo do przenoszenia danych osobowych. Czy jesteś... Prawo do przenoszenia danych pozwala osobie, której dane dotyczą otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu ...
Ugoda u notariusza podlega PIT, inaczej niż ugoda ... Zasadą jest, że odszkodowanie uzyskane na podstawie ugody sądowej, zawartej w toku zawisłego procesu, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego. Podsta...
Przekształcenie jedno-osobowej działalności gospod... Postanowieniem z 29 stycznia 2016 r. Sąd Najwyższy potwierdził, że „wskutek przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z ograniczoną odpow...
Sukcesorze, czy musisz powołać Inspektora Ochrony ... Kontynuujemy cykl artykułów o nowym Rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych. Wcześniej pisaliśmy już o RODO (artykuł znajdziesz tutaj ). Dz...