201805.15
Off
0

Sukcesorze, sprawozdanie finansowe do KRS w formie elektronicznej!

Zgodnie z wprowadzoną 15 marca 2018 r. zmianą ustawy o krajowym rejestrze sądowym, sprawozdania finansowe należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.

Złożenie takiego zgłoszenia wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze i wpisana jest jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator.

Przygotowanie sprawozdania finansowego

Docelowo, także samo sprawozdanie finansowe będzie musiało być przygotowane w formie elektronicznej. Jednak do 30 września 2018 r. – w drodze wyjątku – podmioty nie są zobligowane do składania sprawozdań w formie elektronicznej.

Na ten moment, ustawodawca wymaga przesłania jedynie skanu wersji papierowej i zabezpieczenia przygotowanego pliku podpisem elektronicznym lub podpisem ePUAP. Podobnie, do tego czasu odroczono również wymóg elektronicznego potwierdzenia uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania oraz decyzji co do wyniku finansowego.

Informacja o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego

W ustawie o rachunkowości dodano przepis artykułu 70a, zgodnie z którym wprowadzono obowiązek składania oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Oświadczenia takie składają kierownicy jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Takie oświadczenie musi być również złożone w wersji elektronicznej do KRS.

Wnioski

Przedsiębiorcy – w tym firmy rodzinne – muszą być przygotowani na składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Muszą posiadać podpis elektroniczny dla osoby uprawnionej do reprezentacji, z numerem PESEL tej osoby lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP tej osoby fizycznej.

Przedsiębiorcy muszą również wyrobić sobie konto w systemie eKRS, albowiem obecnie przedsiębiorcy, a nie ich pełnomocnicy – radcowie prawni czy adwokaci – będą samodzielnie składali sprawozdania finansowe!

Podobne wpisy / similar posts:
Znaczenie Rady Nadzorczej w kontekście sukcesji sp... Funkcje nadzorcze w spółkach kapitałowych pełni Rada Nadzorcza. W spółce akcyjnej powołanie Rady Nadzorczej jest obowiązkowe, zaś w spółce z ograniczo...
Prokurent mortis causa – propozycja w sukcesji Pisaliśmy już wcześniej, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało założenia do sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej (więcej przeczytasz TUTAJ). Jedny...
Grupa kapitałowa w procesie sukcesji Sposobów na dokonanie sukcesji jest wiele, o czym szeroko pisałem w swoich cotygodniowych artykułach. Jednym z ciekawszych, a nie poruszanych przeze m...
Dostęp do informacji publicznej nie jest zależny o... Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej lub pozostawić wniosek o udzielenie informacji publicznej bez rozpoznania z powodu nieuiszczenia op...