201703.08
Off
0

Ważne w sukcesji zmiany w kontroli skarbowej

Nowe, bardziej restrykcyjne przepisy o kontroli celno-skarbowej weszły w życie 1 marca 2017 r. na mocy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Obecnie urzędy kontroli celno-skarbowej nie muszą już zawiadamiać podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli. Natomiast korygowanie deklaracji podatkowych jest możliwe w trakcie postępowania kontrolnego, przez 14 dniu po jego rozpoczęciu.

Wszczęcie kontroli skarbowej

Zgodnie z nowymi przepisami datą wszczęcia kontroli „jest dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.”

Dotychczas zasadą było, że urzędy kontroli skarbowej musiały zawiadomić podatnika o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego, a kontrola rozpoczynała się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od zawiadomienia.

Konsekwencją nowego przepisu jest fakt, iż urzędy celno-skarbowe będą mogły skontrolować podatnika natychmiast po doręczeniu mu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Wyjątkowo możliwe jest niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej. W takich przypadkach kontrola może być wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej. Natychmiastowość kontroli musi być jednak uzasadniona podejrzeniami o nieprzestrzeganie przepisów oraz okolicznościami faktycznymi.

Korekta deklaracji podatkowej

W ciągu 14 dni od wszczęcia kontroli celno-skarbowej podatnik ma prawo złożyć korektę deklaracji w zakresie objętym kontrolą. Korekta złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych.

Oznacza to, że skorygowanie deklaracji następuje w trakcie trwania kontroli celno-skarbowej. Dotychczas podatnik mógł dokonać korekty deklaracji podatkowej przed wszczęciem kontroli, a po otrzymaniu zawiadomienia.

Dodatkowo wskazuję, iż dokonanie korekty deklaracji w podatku VAT powoduje, iż podatnik naraża się na sankcje w podatku VAT w wysokości 30 % (wyjątkowo 20%), ale to już temat na odrębny artykuł.

Wnioski

Przepisy o kontroli celno-skarbowej są bardzo istotne w procesie sukcesji. Dokonywane transakcje muszą być analizowane również pod kątem podatkowym i mogą budzić zainteresowanie organów kontroli celno-podatkowej.

Podobne wpisy / similar posts:
Ograniczenie zbycia udziałów spółki skutecznie zab... Istnieje co najmniej kilka skutecznych sposobów ochrony własnego biznesu przed niebezpieczeństwami, które mogą narazić samego nestora, jak i jego pote...
Ugoda u notariusza podlega PIT, inaczej niż ugoda ... Zasadą jest, że odszkodowanie uzyskane na podstawie ugody sądowej, zawartej w toku zawisłego procesu, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego. Podsta...
Obowiązek informacyjny RODO – czy jesteś gotowy?... Już 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, czyli tzw. RODO. Pisałem już o tym tutaj. Od tego dnia na ...
Spółka z o.o. spółka komandytowa – sukcesja i prow... Spółka z o.o. spółka komandytowa to opłacalna, choć z początku nieco droższa i bardziej skomplikowana forma przeprowadzenia sukcesji. Celem tworzen...