201703.08
Off
0

Ważne w sukcesji zmiany w kontroli skarbowej

Nowe, bardziej restrykcyjne przepisy o kontroli celno-skarbowej weszły w życie 1 marca 2017 r. na mocy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Obecnie urzędy kontroli celno-skarbowej nie muszą już zawiadamiać podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli. Natomiast korygowanie deklaracji podatkowych jest możliwe w trakcie postępowania kontrolnego, przez 14 dniu po jego rozpoczęciu.

Wszczęcie kontroli skarbowej

Zgodnie z nowymi przepisami datą wszczęcia kontroli „jest dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.”

Dotychczas zasadą było, że urzędy kontroli skarbowej musiały zawiadomić podatnika o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego, a kontrola rozpoczynała się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od zawiadomienia.

Konsekwencją nowego przepisu jest fakt, iż urzędy celno-skarbowe będą mogły skontrolować podatnika natychmiast po doręczeniu mu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Wyjątkowo możliwe jest niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej. W takich przypadkach kontrola może być wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej. Natychmiastowość kontroli musi być jednak uzasadniona podejrzeniami o nieprzestrzeganie przepisów oraz okolicznościami faktycznymi.

Korekta deklaracji podatkowej

W ciągu 14 dni od wszczęcia kontroli celno-skarbowej podatnik ma prawo złożyć korektę deklaracji w zakresie objętym kontrolą. Korekta złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych.

Oznacza to, że skorygowanie deklaracji następuje w trakcie trwania kontroli celno-skarbowej. Dotychczas podatnik mógł dokonać korekty deklaracji podatkowej przed wszczęciem kontroli, a po otrzymaniu zawiadomienia.

Dodatkowo wskazuję, iż dokonanie korekty deklaracji w podatku VAT powoduje, iż podatnik naraża się na sankcje w podatku VAT w wysokości 30 % (wyjątkowo 20%), ale to już temat na odrębny artykuł.

Wnioski

Przepisy o kontroli celno-skarbowej są bardzo istotne w procesie sukcesji. Dokonywane transakcje muszą być analizowane również pod kątem podatkowym i mogą budzić zainteresowanie organów kontroli celno-podatkowej.

Podobne wpisy / similar posts:
Spółka akcyjna optymalna w sukcesji Wielu przedsiębiorców, chcących przekazać firmę sukcesorom, podchodzi z obawą do spółki akcyjnej, jako docelowego rozwiązania w procesie sukcesji. Rów...
Udział Zarządcy Sukcesyjnego w postępowaniu Zarządca sukcesyjny będzie mógł wstąpić w miejsce zmarłego przedsiębiorcy (osoby fizycznej) w celu zapewnienia kontynuacji toczących się postępowań ad...
Nestorze, Sukcesorze a może zagraniczna fundacja p... Coraz więcej nestorów i sukcesorów zastanawia się nad zastosowaniem w procesie sukcesji firmy rodzinnej instytucji fundacji prywatnej. Możliwość taka ...
Przymusowe umorzenie udziałów w spółce z o.o. Jak ... Ostatnio pisałem o tzw. procedurze squeeze out, czyli wyciśnięciu mniejszych akcjonariuszy ze spółki akcyjnej. Teraz przedstawię jeden ze sposobów na ...