201703.08
Off
0

Ważne w sukcesji zmiany w kontroli skarbowej

Nowe, bardziej restrykcyjne przepisy o kontroli celno-skarbowej weszły w życie 1 marca 2017 r. na mocy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Obecnie urzędy kontroli celno-skarbowej nie muszą już zawiadamiać podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli. Natomiast korygowanie deklaracji podatkowych jest możliwe w trakcie postępowania kontrolnego, przez 14 dniu po jego rozpoczęciu.

Wszczęcie kontroli skarbowej

Zgodnie z nowymi przepisami datą wszczęcia kontroli „jest dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.”

Dotychczas zasadą było, że urzędy kontroli skarbowej musiały zawiadomić podatnika o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego, a kontrola rozpoczynała się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od zawiadomienia.

Konsekwencją nowego przepisu jest fakt, iż urzędy celno-skarbowe będą mogły skontrolować podatnika natychmiast po doręczeniu mu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Wyjątkowo możliwe jest niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej. W takich przypadkach kontrola może być wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej. Natychmiastowość kontroli musi być jednak uzasadniona podejrzeniami o nieprzestrzeganie przepisów oraz okolicznościami faktycznymi.

Korekta deklaracji podatkowej

W ciągu 14 dni od wszczęcia kontroli celno-skarbowej podatnik ma prawo złożyć korektę deklaracji w zakresie objętym kontrolą. Korekta złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych.

Oznacza to, że skorygowanie deklaracji następuje w trakcie trwania kontroli celno-skarbowej. Dotychczas podatnik mógł dokonać korekty deklaracji podatkowej przed wszczęciem kontroli, a po otrzymaniu zawiadomienia.

Dodatkowo wskazuję, iż dokonanie korekty deklaracji w podatku VAT powoduje, iż podatnik naraża się na sankcje w podatku VAT w wysokości 30 % (wyjątkowo 20%), ale to już temat na odrębny artykuł.

Wnioski

Przepisy o kontroli celno-skarbowej są bardzo istotne w procesie sukcesji. Dokonywane transakcje muszą być analizowane również pod kątem podatkowym i mogą budzić zainteresowanie organów kontroli celno-podatkowej.

Podobne wpisy / similar posts:
Garnitur z logo firmy kosztem uzyskania przychodu! Najnowsza interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  (nr 0114-KDIP3-1.4011.235.2017.2.IF) z 28 września 2017 r. potwierdza, iż w...
Prawo do przenoszenia danych osobowych. Czy jesteś... Prawo do przenoszenia danych pozwala osobie, której dane dotyczą otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu ...
Konwersja długu na kapitał zakładowy spółki w sukc... W jednym z ostatnich artykułów pisałem o sposobach podwyższenia kapitału zakładowego w spółce. Jako możliwości wskazywałem wtedy podwyższenie wartości...
Ujawnienie prokurenta mortis causa w CEIDG – ważne... Ustanowienie prokurenta osoby fizycznej prowadzącej jedno-osobową działalność gospodarczą oraz prokurenta mortis causa winno być potwierdzone wpisem d...