201703.08
Off
0

Ważne w sukcesji zmiany w kontroli skarbowej

Nowe, bardziej restrykcyjne przepisy o kontroli celno-skarbowej weszły w życie 1 marca 2017 r. na mocy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Obecnie urzędy kontroli celno-skarbowej nie muszą już zawiadamiać podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli. Natomiast korygowanie deklaracji podatkowych jest możliwe w trakcie postępowania kontrolnego, przez 14 dniu po jego rozpoczęciu.

Wszczęcie kontroli skarbowej

Zgodnie z nowymi przepisami datą wszczęcia kontroli „jest dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.”

Dotychczas zasadą było, że urzędy kontroli skarbowej musiały zawiadomić podatnika o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego, a kontrola rozpoczynała się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od zawiadomienia.

Konsekwencją nowego przepisu jest fakt, iż urzędy celno-skarbowe będą mogły skontrolować podatnika natychmiast po doręczeniu mu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Wyjątkowo możliwe jest niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej. W takich przypadkach kontrola może być wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej. Natychmiastowość kontroli musi być jednak uzasadniona podejrzeniami o nieprzestrzeganie przepisów oraz okolicznościami faktycznymi.

Korekta deklaracji podatkowej

W ciągu 14 dni od wszczęcia kontroli celno-skarbowej podatnik ma prawo złożyć korektę deklaracji w zakresie objętym kontrolą. Korekta złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych.

Oznacza to, że skorygowanie deklaracji następuje w trakcie trwania kontroli celno-skarbowej. Dotychczas podatnik mógł dokonać korekty deklaracji podatkowej przed wszczęciem kontroli, a po otrzymaniu zawiadomienia.

Dodatkowo wskazuję, iż dokonanie korekty deklaracji w podatku VAT powoduje, iż podatnik naraża się na sankcje w podatku VAT w wysokości 30 % (wyjątkowo 20%), ale to już temat na odrębny artykuł.

Wnioski

Przepisy o kontroli celno-skarbowej są bardzo istotne w procesie sukcesji. Dokonywane transakcje muszą być analizowane również pod kątem podatkowym i mogą budzić zainteresowanie organów kontroli celno-podatkowej.

Podobne wpisy / similar posts:
Sukcesorze, kara umowna jest kosztem uzyskania prz... Kary umowne można uznać za koszty uzyskania przychodu – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 86/1...
Kiedy wykup menedżerski jest zagrożeniem dla sukce... Wykup menedżerski równie niebezpieczny jak wrogie przejęcie Przejęcie kontroli nad firmą nie zawsze dokonuje się zgodnie z intencją nestora. Wykup me...
Grupa kapitałowa w procesie sukcesji Sposobów na dokonanie sukcesji jest wiele, o czym szeroko pisałem w swoich cotygodniowych artykułach. Jednym z ciekawszych, a nie poruszanych przeze m...
Garnitur z logo firmy kosztem uzyskania przychodu! Najnowsza interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  (nr 0114-KDIP3-1.4011.235.2017.2.IF) z 28 września 2017 r. potwierdza, iż w...