201701.10
Off
0

Wniosek o indywidualną interpretację – prawo przedsiębiorcy w konstytucji Premiera Morawieckiego – ważne również w sukcesji!

Przedsiębiorcy przyzwyczaili się do wniosków o indywidualną interpretację podatkową składanych do Ministra Finansów. Praktyka ta zostaje podtrzymana w przepisach projektu ustawy Prawo przedsiębiorcy zaproponowanych przez Premiera Mariusza Morawieckiego. Jednak zgodnie z nowymi przepisami, wniosek o indywidualną interpretację przedsiębiorca będzie mógł złożyć także w sprawie innej niż podatki daniny lub opłaty publicznej, w tym składek ZUS.

Projektowane rozwiązanie

Zgodnie z art. 35 projektu ustawy, przedsiębiorca może złożyć wniosek „o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę innej niż podatki daniny lub opłaty publicznej, w tym składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne”. Wniosek taki należy złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub do państwowej jednostki organizacyjnej.

Uprawnionym do złożenia wniosku jest tylko przedsiębiorca „jednosobowy” w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez niego indywidualnie lub w ramach umowy spółki cywilnej. Wniosek ten może dotyczyć stanu faktycznego zaistniałego lub przewidywanego, który to musi być przedstawiony przez wnioskującego przedsiębiorcę wraz z własnym stanowiskiem w sprawie.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Interpretacja indywidualna wydawana jest w drodze decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym oraz z pouczeniem o prawie wniesienia odwołania.

Wątpliwości i pytania…

Analiza przedstawionego rozwiązania skłania do postawienia pytań.

Po pierwsze, z wnioskiem o indywidualną interpretację może zgłosić się tylko przedsiębiorca jednoosobowy prowadzący działalność gospodarczą, bądź działający w ramach spółki cywilnej. Dlaczego ograniczono prawo wniosku o interpretację przedsiębiorcom działającym w formie spółek prawa handlowego?

Po drugie, wnioski o indywidualne interpretacje ograniczone zostają tylko do kwestii danin lub opłat publicznych. Dlaczego nie można zwrócić się z wnioskiem o interpretację zastosowania w praktyce specjalistycznego prawa?

Poza tym, powstaje pytanie czy organy administracji publicznej będą przygotowane na obsługę wniosków o indywidualną interpretację oraz czy wyznaczone w projekcie ustawy terminy są realne?

Wnioski

W naszej ocenie pomysł wprowadzenia indywidualnej interpretacji na wniosek przedsiębiorcy jest słuszny. Powinien jednak dotyczyć wszystkich przedsiębiorców oraz wszelkich dziedzin prawa na styku z organami administracji publicznej.

Tak szerokie możliwości indywidualnej interpretacji mogłyby być również z sukcesem wykorzystywane w procesie sukcesji. Nestorzy i sukcesorzy z pewnością chętnie skorzystaliby z możliwości takich interpretacji.

Podobne wpisy / similar posts:
Przedsiębiorstwo w spadku podatnikiem podatku VAT ... W kolejnym artykule dotyczącym zmian wprowadzanych projektowaną ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej omówię kwestię kontyn...
Czym to jest trust i czy może być zastosowany w su... Co to jest trust? Trust jest umową pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel (donator), a osobą, która będzie zarządzać śr...
Sukcesorze, czy jesteś gotowy na zmiany dotyczące ... Zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 15 marca 2018 r. dają Sądowi rejestrowemu dodatkowe uprawnienia przymuszające w związku ze stwierdzonymi ...
Zmiany w ustawie deweloperskiej niekorzystne dla f... Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego czyli tzw. ustawy dewelope...