201709.12
Off
0

Zarządca sukcesyjny – kontynuacja jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy

Po śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, działalność ta jest kontynuowana przy użyciu przedsiębiorstwa osoby zmarłej, a w okresie przejściowym jest zarządzane przez zarządcę sukcesyjnego. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Zarządca sukcesyjny

Zarządcą sukcesyjnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z art. 9 projektu Ustawy, zarządcą sukcesyjnym nie może być osoba wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego czy też osoba karana na podstawie wskazanych w projekcie przepisów kodeksu karnego.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego

Zarządcę sukcesyjnego powołuje:

  1. za życia – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
  2. po śmierci w formie aktu notarialnego:
    • małżonek przedsiębiorcy za zgodą wszystkich znanych mu spadkobierców,
    • osoba, która otrzymała zapis windykacyjny za zgodą małżonka przedsiębiorcy,
    • osoba, która przyjęła spadek za zgodą wszystkich znanych mu spadkobierców oraz małżonka.

Zarządca sukcesyjny musi wyrazić zgodę na powołanie w formie wymaganej do powołania – w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w formie aktu notarialnego.

Zarządcą sukcesyjnym może być również prokurent. Jednak w momencie udzielenia prokury za zgodą prokurenta musi być zastrzeżone, że z chwilą śmierci przedsiębiorcy prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Uprawnienia zarządcy sukcesyjnego

Zarządca sukcesyjny kieruje przedsiębiorstwem, stanowiącym wyodrębnioną część spadku, a zatem wykonuje czynności w ramach zwykłego zarządu. W przypadku gdy zarządca sukcesyjny chce dokonać czynności przekraczającej zwykły zarząd potrzebuje na to zgody spadkobierców.

Zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, ale na rachunek spadkobierców – następców prawnych przedsiębiorcy i jego małżonka, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Zarządca sukcesyjny może pozywać i być pozwany w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.

Zarządca sukcesyjny może ustanowić pełnomocnika!

Okres zarządu sukcesyjnego

Okres zarządu sukcesyjnego rozpoczyna się od chwili śmierci przedsiębiorcy i trwa maksymalnie do upływu 2 lat od śmierci przedsiębiorcy.

Wnioski

Zdaniem Szołajski Legal Group wprowadzenie instytucji zarządcy sukcesyjnego pozwoli na podtrzymanie działalności przedsiębiorstw jednoosobowych po śmierci przedsiębiorcy. Tym samym ułatwi sukcesję firm rodzinnych.

Podobne wpisy / similar posts:
Sukcesorze, czy jesteś gotowy na zmiany dotyczące ... Zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 15 marca 2018 r. dają Sądowi rejestrowemu dodatkowe uprawnienia przymuszające w związku ze stwierdzonymi ...
Wynagrodzenie artysty na firmowej konferencji nie ... W ramach działań marketingowych przedsiębiorcy wielokrotnie organizują spotkania dla klientów, które połączone są z występami artystów. Poniesione wyd...
IX Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 20... W dniach 25-27 listopada 2016 roku w Gdańsku odbył się IX Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2016. Kancelaria Szołajski Legal Group była ...
Ważne dla przedsiębiorców ułatwienia w dochodzeniu... Na podpis Prezydenta RP czeka ustawa, która ma pomóc przedsiębiorcom w dochodzeniu wierzytelności. Proponowane zmiany mają przeciwdziałać popadaniu pr...