201709.12
Off
0

Zarządca sukcesyjny – kontynuacja jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy

Po śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, działalność ta jest kontynuowana przy użyciu przedsiębiorstwa osoby zmarłej, a w okresie przejściowym jest zarządzane przez zarządcę sukcesyjnego. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Zarządca sukcesyjny

Zarządcą sukcesyjnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z art. 9 projektu Ustawy, zarządcą sukcesyjnym nie może być osoba wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego czy też osoba karana na podstawie wskazanych w projekcie przepisów kodeksu karnego.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego

Zarządcę sukcesyjnego powołuje:

  1. za życia – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
  2. po śmierci w formie aktu notarialnego:
    • małżonek przedsiębiorcy za zgodą wszystkich znanych mu spadkobierców,
    • osoba, która otrzymała zapis windykacyjny za zgodą małżonka przedsiębiorcy,
    • osoba, która przyjęła spadek za zgodą wszystkich znanych mu spadkobierców oraz małżonka.

Zarządca sukcesyjny musi wyrazić zgodę na powołanie w formie wymaganej do powołania – w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w formie aktu notarialnego.

Zarządcą sukcesyjnym może być również prokurent. Jednak w momencie udzielenia prokury za zgodą prokurenta musi być zastrzeżone, że z chwilą śmierci przedsiębiorcy prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Uprawnienia zarządcy sukcesyjnego

Zarządca sukcesyjny kieruje przedsiębiorstwem, stanowiącym wyodrębnioną część spadku, a zatem wykonuje czynności w ramach zwykłego zarządu. W przypadku gdy zarządca sukcesyjny chce dokonać czynności przekraczającej zwykły zarząd potrzebuje na to zgody spadkobierców.

Zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, ale na rachunek spadkobierców – następców prawnych przedsiębiorcy i jego małżonka, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Zarządca sukcesyjny może pozywać i być pozwany w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.

Zarządca sukcesyjny może ustanowić pełnomocnika!

Okres zarządu sukcesyjnego

Okres zarządu sukcesyjnego rozpoczyna się od chwili śmierci przedsiębiorcy i trwa maksymalnie do upływu 2 lat od śmierci przedsiębiorcy.

Wnioski

Zdaniem Szołajski Legal Group wprowadzenie instytucji zarządcy sukcesyjnego pozwoli na podtrzymanie działalności przedsiębiorstw jednoosobowych po śmierci przedsiębiorcy. Tym samym ułatwi sukcesję firm rodzinnych.

Podobne wpisy / similar posts:
Połączenie spółki kapitałowej z osobową jest neutr... Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził w wyroku z 21 grudnia 2017 r., że połączenie spółki kapitałowej ze spółką osobową jest neutraln...
Umowne zrzeczenie się zachowku dopuszczalne. Rewol... Zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku jest dopuszczalne – orzekł 17 marca 2017 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 110/16). Jako podstawę uc...
Ważne w sukcesji: dział spadku przez umowę sprzeda... Umowa sprzedaży udziałów w nieruchomości – chociażby jej celem był dział spadku między bratem a siostrą – podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycz...
Zarządca sukcesyjny w spółce cywilnej! Cykl artyku... O zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej pisaliśmy, kiedy ustawa była jeszcze w okresie projektowym (zobacz tutaj). W cyklu artykułów...