201702.08
Off
0

Zmiana limitu kwoty płatności gotówkowych – ważna również w sukcesji

Z początkiem roku weszły w życie przepisy zmniejszające ponad czterokrotnie limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami – z 15 tysięcy euro do 15 tysięcy złotych. Zawarte w 2017 r. transakcje przekraczające wskazaną kwotę muszą być opłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego. Dotyczy to tylko transakcji pomiędzy przedsiębiorcami – zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Za naruszenie przepisu konsekwencje poniesie kupujący – nie będzie on mógł zaliczyć części wydatku zapłaconej bez pośrednictwa rachunku płatniczego w koszty podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej.

Transakcje w obcych walutach przeliczane są na złotówki według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Limit dotyczy całej kwoty transakcji, a nie pojedynczej płatności. Wynika z tego, że w przypadku płatności ratalnych sposób uregulowania należności powinien być zależny od wysokości łącznej sumy transakcji. Przy określaniu wysokości progu należy wziąć pod uwagę kwotę brutto.

Czym jest rachunek płatniczy?

Definicja zawarta w art. 2 pkt 25 ustawy o usługach płatniczych brzmi: rachunek płatniczy to rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych.

Ministerstwo Finansów doprecyzowało, że w przypadku płatności za pomocą instrumentów związanych z rachunkami płatniczymi, w tym kart płatniczych, jak również płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takich jak PayU, PayPal itp. warunek dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego zostanie uznany za spełniony.

Tylko płatności od 1 stycznia 2017

Nowe przepisy nie mają zastosowania do należności wynikających z transakcji zawartych przed 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekroczy 15 tysięcy euro, czyli limitu obowiązującego do końca roku 2016. Wprowadzone zmiany nie są stosowane do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Ważne również w sukcesji

Znacząca zmiana limitu płatności gotówkowych w sposób istotny może ograniczać rozwijanie działalności gospodarczej w procesie sukcesji. Odbije się to na wielu, jeśli nie wszystkich, aspektach tego następstwa prawnego. Warto również zauważyć, że ustawodawca coraz intensywniej ogranicza swobodę działalności gospodarczej.

Podobne wpisy / similar posts:
Nestor jako prokurent a pomyślność w sukcesji Zgodnie z kodeksem cywilnym prokura to rodzaj pełnomocnictwa, którego udziela tylko przedsiębiorca. Pełnomocnictwo to musi zostać wpisane do rejestru ...
Wrogie przejęcie spółki zagrożeniem dla sukcesorów... W Polsce, w sektorze firm rodzinnych, najbardziej znane jest wrogie przejęcie akcji Spółki W. Kruk S.A. przez Spółkę Vistula&Wólczanka S.A. Na cz...
Spadkobiercy mogą odetchnąć. Prawo zmienia się na ... Z dniem 18 października 2015 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.539) w zakresie doty...
Ograniczenie zbycia udziałów spółki skutecznie zab... Istnieje co najmniej kilka skutecznych sposobów ochrony własnego biznesu przed niebezpieczeństwami, które mogą narazić samego nestora, jak i jego pote...