201807.31
Off
0

Zmiany zasad przedawnienia roszczeń – uwagi wstępne

Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie zasad dotyczących przedawnienia roszczeń weszła w życie 9 lipca 2018 r. Zmiana wynika z ustawy z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Skrócenie terminu przedawnienia roszczeń

Od 9 lipca 2018 r. obowiązują następujące terminy przedawnienia roszeń cywilnych:

  • ogólny termin przedawnienia – 6 lat (zamiast dotychczasowych 10 lat!),
  • termin przedawnienia roszczeń o świadczenie okresowe oraz termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata (bez zmian),
  • termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd – 6 lat (zamiast dotychczasowych 10 lat!).

Obliczanie końca terminu przedawnienia też ulega zmianie

Ustawodawca wprowadził nowy sposób obliczania terminów przedawnienia wynoszących 2 lata lub więcej. Bieg terminu takiego przedawnienia będzie kończyć się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, czyli zawsze 31 grudnia.

Oznacza to, że w większości wypadków terminy przedawnienia ulegną wydłużeniu o czas do końca roku kalendarzowego.

Wnioski

Zmianę terminów przedawnienia należy uznać za niekorzystną z uwagi na stosunkowo duże skrócenie maksymalnego terminu przedawnienia do 6 lat.

Z zadowoleniem można jednak odczytywać sposób obliczania terminu przedawnienia i jego wydłużenie zawsze do 31 grudnia.

Ponieważ sprawa przedawnienia roszczeń jest rozbudowana – Szołajski Legal Group będzie kontynuował temat w kolejnych wpisach na blogu. Poruszymy zagadnienia przedawnienia roszczeń konsumenckich oraz przepisów przejściowych.

Podobne wpisy / similar posts:
Kaucja rejestracyjna w podatku VAT – nowe regulacj... Istotnym rozwiązaniem prawnym, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r. jest tzw. „kaucja rejestracyjna”. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku...
Udział Zarządcy Sukcesyjnego w postępowaniu Zarządca sukcesyjny będzie mógł wstąpić w miejsce zmarłego przedsiębiorcy (osoby fizycznej) w celu zapewnienia kontynuacji toczących się postępowań ad...
Prokurent mortis causa – propozycja w sukcesji Pisaliśmy już wcześniej, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało założenia do sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej (więcej przeczytasz TUTAJ). Jedny...
Ważne w sukcesji wyjaśnienia Ministra Finansów w s... Po podziale spółki kapitałowej przez wydzielenie, podatek od nieruchomości, do którego zapłaty była zobowiązana spółka dzielona, nie staje się przedmi...