201807.31
Off
0

Zmiany zasad przedawnienia roszczeń – uwagi wstępne

Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie zasad dotyczących przedawnienia roszczeń weszła w życie 9 lipca 2018 r. Zmiana wynika z ustawy z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Skrócenie terminu przedawnienia roszczeń

Od 9 lipca 2018 r. obowiązują następujące terminy przedawnienia roszeń cywilnych:

  • ogólny termin przedawnienia – 6 lat (zamiast dotychczasowych 10 lat!),
  • termin przedawnienia roszczeń o świadczenie okresowe oraz termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata (bez zmian),
  • termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd – 6 lat (zamiast dotychczasowych 10 lat!).

Obliczanie końca terminu przedawnienia też ulega zmianie

Ustawodawca wprowadził nowy sposób obliczania terminów przedawnienia wynoszących 2 lata lub więcej. Bieg terminu takiego przedawnienia będzie kończyć się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, czyli zawsze 31 grudnia.

Oznacza to, że w większości wypadków terminy przedawnienia ulegną wydłużeniu o czas do końca roku kalendarzowego.

Wnioski

Zmianę terminów przedawnienia należy uznać za niekorzystną z uwagi na stosunkowo duże skrócenie maksymalnego terminu przedawnienia do 6 lat.

Z zadowoleniem można jednak odczytywać sposób obliczania terminu przedawnienia i jego wydłużenie zawsze do 31 grudnia.

Ponieważ sprawa przedawnienia roszczeń jest rozbudowana – Szołajski Legal Group będzie kontynuował temat w kolejnych wpisach na blogu. Poruszymy zagadnienia przedawnienia roszczeń konsumenckich oraz przepisów przejściowych.

Podobne wpisy / similar posts:
Elektroniczne biuro podawcze – ułatwienia procedur... Po ostatnich nowelizacjach kodeksu postępowania cywilnego (1 lipca i 18 września 2016 r.) istnieje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektron...
Zapis windykacyjny jako forma sukcesji Sposobów dokonania sukcesji jest co najmniej kilka. Każdy z nich niesie ze sobą zarówno korzyści jak i zagrożenia (o czym pisaliśmy we wcześniejszych ...
Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Proce... Przypominamy, że już 25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO. Chcąc przygotować przedsiębiorców do realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia ko...
Squeeze out w spółce akcyjnej – 2 sposoby na... Squeeze out to pojęcie używane na określenie „wyciśnięcia” małych akcjonariuszy ze Spółki Akcyjnej. W rezultacie mały akcjonariat zostaje usunięty ze ...