201901.22
Off
0

Uchybienie terminu w prawie własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej zakłada możliwość przywrócenia terminu, jeżeli w toku rozpatrywania sprawy uchybiono terminowi do dokonania czynności warunkującej. Urząd Patentowy może przywrócić termin, o ile strona uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy.

Wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu wnioskodawca dokonuje także czynności, dla której termin został wyznaczony.

Zgodnie z art. 243 ust. 6 p.w.p. do terminów, w których nie ma zastosowania powyższa reguła i uchybionych z powodu nadzwyczajnych okoliczności, stosuje się odpowiednio przepisy o zawieszeniu biegu przedawnienia z powodu siły wyższej. Po przedstawieniu przez zainteresowanego odpowiednich dowodów, Urząd Patentowy wydaje postanowienia.

Co oznacza pojęcie „siła wyższa”?

Wyrokiem z 12 lipca 2018 r., Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II GSK 2500/16) wskazał, że pojęcie siły wyższej ujmowane jest w orzecznictwie i doktrynie jako zdarzenie zewnętrzne, które ma charakter nadzwyczajny i któremu nie można zapobiec.

„Do niniejszej kategorii zaliczane są zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi) lub nadzwyczajnych zaburzeń życia zbiorowego (np. wojna, rozruchy), które uniemożliwiają uprawnionemu dokonanie określonej czynności.” (II GSK 2500/16)

W ocenie Sądu, za nadzwyczajną okoliczność w rozumieniu powyższych przepisów nie można uznać zmian organizacyjnych powiązanych z nowym rozlokowywaniem pracowników i powierzaniem im nowych obowiązków na stanowisku pracy.

„Uprawniony jako pracodawca ponosi odpowiedzialność za wyznaczanie konkretnych osób do dokonywania określonych czynności i powinien, w celu ochrony swoich interesów, czuwać nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników powierzonych im obowiązków.” (II GSK 2500/16)

Ważna teza płynąca z przywołanego orzeczenia NSA zakłada, że uprawniony powinien nieprzerwanie czuwać nad prawidłowym i terminowym wypełnianiem ciążących na nim obowiązków, zwłaszcza będąc świadomym negatywnych konsekwencji ich zaniedbania.

„Uiszczanie corocznych opłat za ochronę wynalazku ma charakter cykliczny, podobnie jak opłacanie należności podatkowych, opłat wynikających z umów najmu, kredytu itp., zatem dopełnianie obowiązku ich uiszczania nie jest zdarzeniem wpadkowym i nieregularnym, lecz stałym i dającym się zaliczyć do zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.” (II GSK 2500/16)

Podsumowanie

Należy zapamiętać, że siła wyższa to sytuacja wyjątkowa. Chcąc się na nią powołać należy uważnie  przeanalizować dany stan faktyczny.

Podobne wpisy / similar posts:
Elektroniczne biuro podawcze – ułatwienia procedur... Po ostatnich nowelizacjach kodeksu postępowania cywilnego (1 lipca i 18 września 2016 r.) istnieje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektron...
Zabezpieczenie wykonania umowy Zamawiający może zażądać od wykonawcy zabezpieczenia wykonania umowy (art. 147 § 1 p.z.p.). W przypadku wybrania propozycji wykonawcy jako najkorzystn...
Niedozwolone warunki usług telekomunikacyjnych Zgodnie z teorią prawa, w stosunkach cywilnoprawnych strony zajmują równą pozycję. Zasada ta dotyczy zwłaszcza zawierania umów między podmiotami. O ró...
Kto odpowiada za szkody na terenie budowy? Prowadzenie robót budowlanych poprzedza protokolarne przekazanie terenu budowy przez inwestora. Od tego momentu to wykonawca odpowiada za szkody powst...