W wieloletniej praktyce reprezentowaliśmy twórców i nabywców praw autorskich – znamy oczekiwania obu stron, dlatego jesteśmy niezwykle skuteczni. Klienci naszej kancelarii (twórcy, artyści, w tym filmowcy i agencje reklamowe) są pewni, że ich prawa są należycie zabezpieczone, a prawa nabyte wolne od wszelkich wad. Zapewniamy transparentność i partnerstwo w umowach. Zabezpieczamy interesy twórców, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych oraz pracy pod presją czasu i wyniku.

img_2

Negocjujemy ponad 500 umów o przeniesienie praw autorskich rocznie

img_2

Wartość kontraktów dotyczących realizacji kampanii reklamowych, negocjowanych w tym okresie, to ponad 300 milionów złotych

Ostatnie publikacje w obszarze prawa autorskiego  

Warunki zachowania ochrony patentowej

Warunki zachowania ochrony patentowej

Marcin Szołajski  Komentarze (0)
Zgodnie z prawem własności przemysłowej, ochrona patentowa nie jest bezterminowa a patent może ulec wygaśnięciu. Art. 90 ust. 1 p.w.p. zawiera katalog przesłanek, których wystąpienie powoduje wygaśnięcie patentu, są to: upływ okresu, na który został...
Utwór a dzieło

Utwór a dzieło

Marcin Szołajski  Komentarze (0)
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Definicję utworu zawiera już we wstępie ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na...
Naruszenie dobra osobistego a roszczenie odszkodowawcze

Naruszenie dobra osobistego a roszczenie odszkodowawcze

Rafał Głodowski  Komentarze (0)
Zgodnie z art. 78 ust. 1 prawa autorskiego, twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. Ponadto, w razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła...