Naruszenie dobra osobistego a roszczenie odszkodowawcze
201904.17
Off
0

Naruszenie dobra osobistego a roszczenie odszkodowawcze

Zgodnie z art. 78 ust. 1 prawa autorskiego, twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. Ponadto, w razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli zaś naruszenie…

Prawo cywilne jest podstawą statusu strony w postępowaniu
201904.10
Off
0

Prawo cywilne jest podstawą statusu strony w postępowaniu

Zasadą procesu inwestycyjnego jest poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, co dotyczy przede wszystkim właścicieli (użytkowników) nieruchomości sąsiadujących z działką inwestora. – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 22 lutego 2019 r. Co gwarantuje kodeks cywilny? W sprawie o sygn. akt II SA/Gl 977/18, sąd uznał, że przepisami odrębnymi, które wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu…

Ochrona dobra osobistego w postaci wizerunku
201903.12
Off
0

Ochrona dobra osobistego w postaci wizerunku

Kodeks cywilny zawiera otwarty katalog dóbr osobistych człowieka. Wśród nich, art. 23 k.c. wskazuje m.in. zdrowie, nazwisko czy wizerunek. Wizerunek osoby ma szczególne znaczenie w kontekście ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zachęcam także do zapoznania się z artykułem dotyczącym dóbr osobistych przedsiębiorcy, który przeczytasz tutaj. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia Zgodnie z art. 81 ust. 1 prawa…

Obszar oddziaływania obiektu a przymiot strony w postępowaniu
201903.06
Off
0

Obszar oddziaływania obiektu a przymiot strony w postępowaniu

Katalog podmiotów uznawanych za strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę zawiera art. 28 prawa budowlanego. Co ważne, katalog ten należy uznać za zamknięty i nie podlegający rozszerzeniu. Zgodnie z jego treścią stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor, a także właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. W tym…

Prawo do autorstwa utworu
201902.19
Off
0

Prawo do autorstwa utworu

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, czytamy w art. 16 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Zatem zakres osobistych praw autorskich nie został ograniczony. Temat ten podejmowałem wcześniej m. in. tutaj. Zgodnie z wspomnianym art. 16 twórca ma prawo w szczególności do: autorstwa utworu, oznaczenia utworu…

Nakaz opróżnienia bądź wyłączenia budynku z użytkowania
201902.12
Off
0

Nakaz opróżnienia bądź wyłączenia budynku z użytkowania

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia zawaleniem budynku przeznaczonego na pobyt ludzi organ nadzoru budowlanego podejmuje konkretne działania. Zgodnie z art. 68 p.b., na podstawie oględzin, organ nadzoru wydaje decyzję o opróżnieniu bądź wyłączeniu z użytkowania całości lub części budynku w określonym terminie. Decyzję taką otrzymuje właściciel lub zarządca obiektu. W opisanym przypadku organ nadzoru jest zobligowany do podjęcia działań, a…

Kiedy budynek grozi zawaleniem…
201812.18
Off
0

Kiedy budynek grozi zawaleniem…

W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, organ nadzoru budowlanego jest obowiązany podjąć odpowiednie kroki. Zgodnie z art. 68 p.b. organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany: nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie…

Uznanie za stronę w postępowaniu o pozwolenie na budowę
201812.12
Off
0

Uznanie za stronę w postępowaniu o pozwolenie na budowę

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, którą wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. Zgodnie z art. 28 ust. 2 prawa budowlanego, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Wyrokiem z 13 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny…