Kolejne zwycięstwo Frankowiczów nad Bankiem Millenium.

7 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok w sprawie z powództwa przeciwko Bankowi Millennium S.A., którym unieważnił umowę kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 r.

Od strony pozwanej na rzecz strony powodowej Sąd zasądził kwotę ponad 163 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
Bank został także obciążony kosztami procesu w wysokości prawie 12 tys. zł.

Dlaczego zapadł taki wyrok?

Odpowiada mec. Marcin Szołajski.

Masz kredyt we frankach? Nie czekaj, działaj!
http://frankowiczudzialaj.pl/

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej