Dzisiejszy Podcast zostanie poświęcony tematyce związanej z umową chmurową. Zachęcam serdecznie do wysłuchania poprzednich podcastów dotyczących branży IT oraz odwiedzenia naszej strony www.szolajski.com, tam w zakładce blog umieszczone są inne artykuły.

Zwracam się również z prośbą o pozostawienie komentarza oraz ocenienia go na Apple Podcasts oraz w Spotify. Pozwoli to nam dotrzeć do szerszego grona zainteresowanych tematyką IT.

Korzystanie z oprogramowania w modelu chmurowym staje się coraz powszechniejsze. Część producentów oprogramowania decyduje się na całkowite wycofanie z tradycyjnych modeli dystrybucji oprogramowania na rzecz stosowania wyłącznie modeli usługowych czy dostarczania oprogramowania jako usługi.

Te nowe modele korzystania z oprogramowania wymagają zupełnie innego podejścia do przygotowania i negocjowania umów IT. W prawie polskim nie ma odrębnych aktów prawnych dotyczących chmury obliczeniowej. Tym samym oznacza to konieczność stosowania szeregu różnych regulacji prawnych. Szczególne znaczenie odgrywają przepisy dotyczące ochrony prawnej i bezpieczeństwa informacji.

Obowiązek zapewnienia zgodności z wymogami prawa wykorzystywanych rozwiązań chmurowych oraz sposobów ich stosowania leży po stronie użytkowników, jak i dostawców środowisk chmurowych. Zobligowani są do tego tak samo administratorzy danych oraz przetwarzający na ich zlecenie operatorzy.

Problem polega na tym, że na gruncie prawa polskiego nie ma jednego uniwersalnego aktu, który w sposób kompleksowy regulowałby wszystkie kwestie związane z zastosowaniem chmury obliczeniowej.

Definicja chmury obliczeniowej (Cloud Computing)

Chmura obliczeniowa to model przetwarzania zasobów komputerowych na żądanie, w szczególności przechowywania danych i mocy obliczeniowej bez bezpośredniego aktywnego zarządzania przez użytkownika.

Zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie UE 2016/1148 usługa przetwarzania w chmurze oznacza „usługę cyfrową umożliwiającą dostęp do skalowalnego i elastycznego zbioru zasobów obliczeniowych do wspólnego wykorzystania”.

Według komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 stycznia 2020 r. chmurę określono jako „pulę współdzielonych, dostępnych na żądanie przez sieci teleinformatyczne, konfigurowanych zasobów obliczeniowych (sieci, serwerów, aplikacji), które mogą być dynamicznie dostarczane lub zwalniane przy minimalnych nakładach pracy zarządczej i minimalnym udziale ich dostawcy”.

Rodzaje chmury obliczeniowej

Można wyodrębnić 3 rodzaje chmury obliczeniowej

  • publiczne chmury (Public Cloud) dostęp mają wszyscy zainteresowani
  • prywatne chmury (Private Cloud) dostępne dla konkretnego odbiorcy
  • hybrydowe chmury (Hybrid Cloud) rozwiązanie pośrednie

Umowa chmurowa to podstawa

Podstawowym sposobem określania relacji pomiędzy poszczególnymi stronami usługi chmurowej jest umowa między usługodawcą i usługobiorcą. Rekomendowanym typem umowy chmurowej jest umowa o świadczenie usług, która w polskim systemie prawnym została uregulowana w kodeksie cywilnym.

Relacja dostawcy chmury bądź działającego na jego rzecz partnera (pośrednika) jego klienta ma charakter cywilnoprawny. Natomiast z uwagi na to, że usługa chmurowa ma charakter cyfrowy, należy stosować się do regulacji wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Z kolei w zakresie danych poufnych zastosowanie będą miały zapisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa obejmuje dostawców usług elektronicznych, do których  zalicza się również dostawców usług w chmurze.

Warto podkreślić, że aby dobrze przygotować się do zawarcia tego typu umowy, trzeba rozważyć istotne jej postanowienia przy wsparciu profesjonalnego prawnika z branży IT. Odpowiednia spisana umowa, wskazująca wzajemne zobowiązania i uprawnienia staje się kluczem do prawidłowej współpracy biznesowej dostawcy środowiska chmurowego z klientami w zakresie przetwarzania danych w chmurze.

Bowiem treść tej umowy oprócz standardowych postanowień typu warunków zawarcia umowy, rozwiązania umowy czy określenia przedmiotu umowy powinna również zawierać szczegółowe postanowienia typu postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych uwzględniające specyfikę usług chmurowych czy regulujące zakaz transferu do chmury treści o charakterze bezprawnym.

Wzorce umów chmurowych

Większość użytkowników chmury korzysta z niej na podstawie wzorca umowy, który udostępnia dostawca. Warto zaznaczyć, że zazwyczaj postanowienia wzorców umów większych dostawców technologii chmurowych są dostosowane do obowiązujących przepisów i zgodne z prawem.

Natomiast w przypadku mniejszych dostawców, w których użytkownikami są konsumenci, zdarza się, że niektóre postanowienia umowy mogą się okazać abuzywne. W takim przypadku nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrym obyczajami i rażąco naruszając jego interesy. Dlatego dostawcy usług chmurowych powinni pamiętać, że wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie w sposób zrozumiały.

Reasumując, korzystne jest zawieranie dokładnych, szczegółowych umów, w których w miarę precyzyjnie i przejrzyście zostaną określone wzajemne zobowiązania stron oraz zakresy ich odpowiedzialności.

Podsumowanie

W związku z dynamicznie rozwijającym sie sektorem poznanie specyfiki umów chmurowych stanie się kluczowe dla każdego biznesu związanego z branżą IT.

Według ekspertów wartość tej części rynku wzrośnie z 400 miliardów dolarów w 2021 roku do ponad półtora biliona dolarów w 2030 roku. Warto zatem podkreślić rolę prawnych regulacji usług chmurowych, które rosną z roku na rok.

Kancelaria Szołajski Legal Group aktywnie działa w branży IT na styku prawa i informatyki, wspierając przedsiębiorców na etapie indywidualnego przygotowania danej umowy. Nasz zespół tworzą zarówno adwokaci, radcowie prawni, jak i doradcy podatkowi.

Jeżeli jesteś zainteresowany i poszukujesz doświadczonego doradcy, który profesjonalnie zadba o Twoje interesy, serdecznie zapraszamy do współpracy. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.szolajski.com zakładka blog, tam znajdziesz artykuły poświęcone branży IT. Szczególnie zachęcam do zapoznania się z ostatnim artykułem Wzorcowe klauzule umowne.

Na zakończenie pragnę przypomnieć o poświęceniu czasu na wysłuchanie podcastu i pozostawienie swojego komentarza, a także ocenienia go na Apple Podcasts oraz w Spotify. Pozwoli to nam dotrzeć do szerszego grona zainteresowanych poszerzaniem wiedzy dotyczącej tematyki IT.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej

Prawo IT #20 – Odpowiedzialność wykonawców i podwykonawców