Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ustalił 18 sierpnia 2021 r. nieważność całej umowy kredytu hipotecznego denominowanego kursem CHF zawartej z Bankiem BPH z Krakowa (którego następcą prawnym jest Bank Polska Kasa Opieki S.A.).

Ponadto w wyroku Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę ponad 37 tys. zł oraz ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami. Zlecił także szczegółowe rozliczenie referendarzowi kosztów procesu.

Wartym uwagi jest fakt, że w rzeczonej sprawie nie odbyła się ani jedna rozprawa.

Dlaczego? Zapraszamy do słuchania!

www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej