Program przewalutowania portfela frankowego na kredyt złotowy w Banku PKO BP wystartował 4 października 2021 r. Bank przedstawił ogólną informację o procesie ugód kredytów frankowych według propozycji KNF w ramach polubownego załatwienia sprawy. Zaproponował możliwość zawarcia dobrowolnego porozumienia, na mocy którego kredyt walutowy zostanie rozliczony tak, jak gdyby od początku był kredytem złotówkowym.

Zanim kredytobiorca podejmie ostateczną decyzję, co do zawarcia ugody powinien przeanalizować jej skutki oraz szczegółowo zapoznać się z warunkami proponowanymi przez bank.

Jak wygląda procedura ugodowa?

Zapraszamy do posłuchania!

www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej