Tylko dwie rozprawy, bez dowodu z opinii biegłego – tyle zajęło Sądowi unieważnienie umowy kredytowej z Raiffeisen Bankiem.

Sąd Okręgowy w Łodzi, 1 kwietnia 2021 r. stwierdził nieważność umowy kredytowej EFG Polbanku, obecnie Raiffeisen Banku. Ponadto od strony pozwanej zasądził kwotę 130 604,53 zł oraz 53 475,68 CHF tytułem zwrotu nienależnych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Postępowanie w I instancji trwało niecałe 15 miesięcy. W tym czasie odbyły się tylko 2 rozprawy. Oceny stanu faktycznego Sąd dokonał na podstawie dokumentów z akt sprawy oraz miarodajnych zeznań powodów. Natomiast oddalił dowód z zeznań świadków strony pozwanej.

Dlaczego tak się stało? Zapraszamy na podcast.

http://frankowiczudzialaj.pl/

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej