Kolejny wyrok korzystny dla Frankowiczów zapadł przed Sądem Okręgowym w Poznaniu 11 czerwca 2021 roku.

Sąd ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego EKSTRALOKUM zawarta w 2008 r. z Kredyt Bankiem S.A. jest nieważna. Ponadto zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Postępowanie w I instancji trwało zaledwie 9 miesięcy, a do ostatecznego rozstrzygnięcia wystarczyła tylko jedna rozprawa.

W przedmiotowej sprawie Sąd poparł stronę powodową uwzględniając w całości roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytowej EKSTRALOKUM.

Dlaczego tak się stało? Odpowiada mec. Marcin Szołajski.

Jeśli masz kredyt we frankach, koniecznie sprawdź swoje szanse:

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej