Tarcza Antykryzysowa wprowadza regulacje dotyczące wykonywania umów zawieranych w trybie zamówień publicznych oraz służących ich realizacji umów dostawczych i podwykonawczych. To następujące rozwiązania:

 • obowiązek informacyjny stron,
 • uprawnienie do zmiany umowy,
 • dopuszczalność zniesienia kar umownych.

Obowiązek informacyjny

Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie, wzajemnie się informują o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii na należyte wykonanie umowy, o ile taki wystąpił lub może wystąpić.

Wpływ epidemii, strony umowy potwierdzają, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

 1. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia,
 2. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-1, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
 3. poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 4. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,
 5. okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

 

Uprawnienie do zmiany umowy

Dopuszczalna jest możliwość zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 3 PZP, jeśli wystąpienie COVID-19 będzie mogło wpływać na realizację umowy lub też na nią wpłynie. Przepis ten dopuszcza zmianę w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego, działającego z należytą starannością. Wartość zmiany nie może przekraczać 50% wartości zamówienia.

W przykładowym katalogu dopuszczalnych zmian wymienia się:

 1. termin wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
 2. sposób wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych.
 3. zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającej jej zmiany wynagrodzenia.


Dopuszczalność zniesienia kar umownych

Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu stanowisko, w którym wskaże na brak zasadności nałożenia kar umownych lub dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy. Na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy musi mieć wpływ wystąpienie epidemii COVID-19.

 

Wnioski

Warto wypełnić obowiązki informacyjne wobec strony umowy i oczekiwać zmiany umowy o zamówienia publiczne wraz ze zniesieniem kar umownych.

 

Szołajski Legal Group wspiera Wykonawców i Zamawiających w tym trudnym okresie i wypracowuje zgodne z prawem zmiany umów.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank