Wszystko wskazuje na to, że już nic nie zablokuje wejścia w życie ustawy o fundacjach rodzinnych i ułatwienia Polakom przeprowadzenia sukcesji prowadzonych przez nich przedsiębiorstw.

Z szacunków rządu wynika, że ponad 800 tys. działających na polskim rynku firm to firmy rodzinne, z których pewna (jeśli nie większa) część będzie żywo zainteresowana skorzystaniem z przygotowywanych przez ustawodawcę rozwiązań.

W celu przybliżenia nestorom oraz sukcesorom i beneficjentom propozycji, jakie znajdują się w konsultowanej ustawie o fundacjach rodzinnych, w dzisiejszym artykule chciałbym opisać nowy w polskim prawie organ, jakim jest rada protektorów.

Rada protektorów działa na podstawie statutu

Podstawą powołania rady protektorów w fundacji rodzinnej jest statut. Ustanawia ją fundator i co do zasady jest to organ fakultatywny. Oznacza to, że fundator może, lecz nie musi się decydować na takie rozwiązanie.

Jednakże, gdy liczba beneficjentów przekroczy dwadzieścia pięć osób, ustanowienie rady protektorów jest dla takiej fundacji rodzinnej obowiązkowe.

Ustawa nie przewiduje minimalnego składu rady protektorów i wprost określa, że składa się ona z jednego albo większej liczby członków.

Jakie zadania ma rada protektorów?

Rada protektorów pełni w fundacji rodzinnej funkcję podobną do rady nadzorczej w spółkach kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Nadzoruje zarząd fundacji rodzinnej w zakresie przestrzegania prawa i postanowień zawartych w statucie fundacji.

Powyższe należy do obligatoryjnych – ustawowych – zadań rady protektorów. Nie są to jednak wyłączne jej uprawnienia, bowiem statut fundacji rodzinnej może uprawnienia te rozszerzyć. W tym zakresie ustawodawca postanowił przedstawić przykład fakultatywnego uprawnienia rady fundatorów tj. obowiązek uzyskania przez zarząd zgody rady protektorów przed dokonaniem określonych czynności.

Do nadzorczych uprawnień rady protektorów należy dodać także to, zarząd będzie zobowiązany przekazywać radzie protektorów informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia na jej żądanie i winno to następować niezwłocznie.

Kto i na jakich zasadach może zostać członkiem rady protektorów?

Do grona członków rady protektorów może zostać włączona wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Co ważne, zgoda na pełnienie funkcji wymaga udzielenia przez osobę powoływaną zgody w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Beneficjenci fundacji rodzinnej również mogą zostać członkami rady protektorów, z tym zastrzeżeniem, że ich łączna liczba w składzie rady protektorów nie może przekroczyć połowy liczby głosów w radzie protektorów.

Co do zasady, kadencja członka rady protektorów trwa 5 lat, jednak statut może przewidywać okres inny – zarówno krótszy jak i dłuższy, a członek do rady protektorów może być powoływany na kolejne kadencje wielokrotnie.

Ustawa przewiduje, że powołania i odwołania członków rady protektorów dokonuje fundator, a po jego śmierci obowiązki te przejmuje zgromadzenie beneficjentów.

Podsumowanie

Kancelaria Szołajski Legal Group od wielu lat sygnalizowała konieczność uregulowania instytucji fundacji rodzinnej w polskim prawie i z zadowoleniem przyjmuje podejmowane przez ustawodawcę kroki.

Mimo kwestii budzących uzasadnione wątpliwości, sam kierunek podjęty przez prawodawcę należy ocenić pozytywnie. Będziemy na bieżąco informować i przybliżać naszym Czytelnikom proponowane rozwiązania!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium