Śledząc prace Sejmu znaleźliśmy właśnie uchwaloną ustawę (z dnia 10 września 2015 r.) o zmianie ustawy ordynacja podatkowa, która wprowadza istotne unormowania dla przedsiębiorców w zakresie podatkowym.

Generalnie celem nowelizacji jest uproszczenie procedur podatkowych oraz uszczelnienie systemu poboru podatków.

Do najistotniejszych należy zaliczyć następujące zmiany:

1. Rejestr pełnomocnictw ogólnych

Wprowadzenie, obok pełnomocnictwa szczegółowego do jednej sprawy, pełnomocnictwa ogólnego uprawniającego do reprezentowania podatnika we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo będzie można składać elektronicznie do centralnego rejestru i nie będzie to podlegać opłacie skarbowej.

Naszym zdaniem, centralny rejestr pełnomocnictw ogólnych jest rozwiązaniem ułatwiającym działanie podatnika przy udziale pełnomocnika profesjonalnego, bez konieczności doręczania odpisów pełnomocnictw przy każdej sprawie.

2. Zamiany w naliczaniu odsetek za zwłokę

Zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokę o dwie nowe stawki:

  • obniżoną (50 proc. stawki za zwłokę) – które mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników;

  • podwyższoną (150 proc. stawki za zwłokę) – będzie służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach o podwyższonym ryzyku – VAT, akcyza i cło;

Można powiedzieć „nareszcie” podatnik, który sam koryguje deklarację będzie lepiej traktowany niż ten, który został „przyłapany” przez urząd skarbowy. To rozwiązanie jest korzystne dla rzetelnych podatników!

3. „Grupowa” interpretacja podatkowa

Zmiany zakładają również wprowadzenie „grupowego” wniosku o interpretację przepisów.

Nie będzie już zatem tylko indywidualnej interpretacji podatkowej. Zostanie ona uzupełniona o grupową interpretację dla wielu podatników w tożsamym stanie faktycznym. Tę zmianę należy uznać za „krok milowy”!

Mamy nadzieję, że te korzystne dla Podatników postanowienia znajdą zastosowanie w praktyce.

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 roku. Projekt czeka jeszcze na podpis Prezydenta.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej