Sejmowa Komisja Gospodarki pracuje nad rządowym projektem ustawy – Prawo działalności gospodarczej (druk 3807). Projekt ten ma być „konstytucją dla przedsiębiorców”, która będzie zawierać katalog podstawowych praw i gwarancji dla przedsiębiorców. Wydaje się, że są to bardzo korzystne rozwiązania.

Przyjrzyjmy się kilku fundamentalnym normom, według których mają działać przedsiębiorcy w myśl projektu ustawy:

  1. zasada „co nie jest prawem zabronione – jest dozwolone” – odtąd w obszarach nieuregulowanych prawem, przedsiębiorca będzie miał swobodę wyboru celów i środków działania, o ile nie naruszy przy tym praw i wolności innych podmiotów;
  2. zasada przyjaznej interpretacji przepisów przez organy administracji publicznej – w przypadku niedających się usunąć wątpliwości interpretacyjnych (także w razie możliwych wielu interpretacji) urzędy powinny rozstrzygać sprawy w sposób, który nie pogorszy sytuacji przedsiębiorcy;
  3. zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy – w przypadku nie dających się rozwiać wątpliwości będą one rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy;
  4. zasada rozsądnych terminów dla przedsiębiorców – projekt zakłada ułatwienia w załatwianiu spraw z zakresu działalności gospodarczej, organ administracji publicznej będzie zobowiązany do wyznaczania przedsiębiorcy realnych i wystarczających terminów na dokonanie określonej czynności;
  5. zasada uprawnionych oczekiwań przedsiębiorcy – nakazuje podejmowanie przez organy działań na rzecz przedsiębiorcy zgodnie z ugruntowaną praktyką i wyraźnym komunikatem co do sposobu załatwienia spraw;
  6. wydłużenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej do 36 miesięcy.

Czy powyższe „podstawowe” zasady swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej wejdą w życie? Zobaczymy… Jednakże już rozpoczęcie dyskusji o tym, jak ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest koniecznością! A powyższy projekt ustawy świadczy o wyjściu ustawodawcy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców! Oby tak dalej…

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej