W prace nad założeniem fundacji rodzinnej warto zaangażować nie tylko właścicieli, ale też sukcesorów i dalszych członków rodziny, a czasem i zaufane osoby trzecie związane z firmą. Podstawowym celem rozmów jest wypracowanie spójnego stanowiska w najważniejszych obszarach dla efektywnego funkcjonowania firmy rodzinnej.

Warto przeprowadzić analizę rodzinno-emocjonalną przy wsparciu zewnętrznych doradców prawnych. Służą oni wieloletnim doświadczeniem, na bieżąco doradzają poszczególnym członkom rodziny, często studząc emocje, przedstawiają najlepsze możliwe rozwiązania.

Firma rodzinna ważnym elementem polskiej gospodarki

Fundacje rodzinne w Polsce mogą powstawać od 22 maja 2023 r., kiedy weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej. Warto zaznaczyć, że większość, bo ponad 800 tys. przedsiębiorstw w naszym kraju to firmy rodzinne, które generują przychód wysokości 322 mld zł w skali roku. Ich wkład w budowę PKB kształtuje się na poziomie ok. 18%.

Najważniejszym celem założenia fundacji rodzinnej jest umożliwienie firmie rodzinnej przetrwania przez kolejne pokolenia, już w rękach spadkobierców założycieli. To właśnie dzięki nowej instytucji prawnej w Polsce, znanej na całym świecie, będzie możliwe przeprowadzenie skutecznej, wielopokoleniowej sukcesji firm oraz budowanie silnych rodzimych marek.

Zadaniem fundacji jest gromadzenie kapitału i pomnażanie go dla kolejnych pokoleń, gdyż firma nie należy tylko do nas, ale również do naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń rodziny. Ustawa o fundacji rodzinnej to prawne narzędzie, które pozwoli na kumulowanie kapitału rodzinnego oraz przekazywanie wypracowanego majątku kolejnym pokoleniom.

Jak zorganizowana jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna jest odrębną jednostką organizacyjną, ma osobowość prawną, którą będzie uzyskiwać z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnej. Jest tylko i aż możliwością, którą otrzymują podmioty rodzinne, aby nie rozdrobnić majątku rodzinnego w wyniku dziedziczenia przez wiele osób i zachować jednolitość w jego zarządzaniu.

Zadaniem ustawy o fundacji rodzinnej ma być przede wszystkim zarządzanie majątkiem i jego ochrona zgodnie z wolą określoną przez fundatora w statucie.

Warto już teraz rozważyć planowanie sukcesji w tej formie, gdyż przygotowanie planów sukcesyjnych jest długotrwałe i wymaga przestrzeni na dogłębne przemyślenia oraz dyskusję dotyczącą wspólnych celów, zasad funkcjonowania oraz zadań poszczególnych członków rodziny.

W statucie wyniki wypracowanego w rodzinie stanowiska

Powołanie nowego podmiotu prawnego powinno zostać dogłębnie przemyślane, a oczekiwania fundatora powinny zostać precyzyjnie odzwierciedlone w statucie, który określa kluczowe kwestie związane z funkcjonowaniem fundacji, w tym kompetencjami i zasadami powoływania zarządu fundacji, rady nadzorczej oraz zgromadzenia beneficjentów.

Zanim dokona się powołania fundacji rodzinnej należy wiedzieć jak poszczególni członkowie rodziny, sukcesorzy, którzy w przyszłości staną się beneficjentami fundacji określają swą rolę. Dlatego niebagatelne znaczenie ma dokładna analiza poszczególnych ról i warunków, jakie przyszli beneficjenci fundacji mają spełniać na różnych stanowiskach.

Analiza rodzinno-emocjonalna, którą proponuje kancelaria Szołajski Legal Group jest pomocnym narzędziem, pozwalającym określić kluczowe cele i funkcje poszczególnych członków rodziny w fundacji rodzinnej. Te wszystkie warianty działań powinny znaleźć odzwierciedlenie w statucie, który jest fundamentem fundacji rodzinnej.

Podsumowanie

Warto starannie zaplanować i przeprowadzić konsultacje rodzinne dbając o ład rodziny budujący jedność i harmonię we wspólnym celu, jakim jest założenie fundacji rodzinnej.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje firmy rodzinne do zakładania fundacji rodzinnej w oparciu o wypracowaną analizę rodzinno-emocjonalną. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium