Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Zgodnie z przepisami ustawy, audytu fundacji rodzinnej dokonuje firma audytorska albo zespół audytorów wyznaczony przez Zgromadzenie Beneficjentów.

Zakres audytu obejmuje: zarządzanie aktywami fundacji rodzinnej, zaciąganie i spełnianie zobowiązań oraz zobowiązań publicznoprawnych.

Audyt przeprowadza się pod kątem następujących kryteriów: prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem, celem oraz dokumentami fundacji rodzinnej.

Audytor niezależny od fundacji rodzinnej

Audytorzy, czyli osoby dokonujące audytu muszą spełniać łącznie warunki określone w przepisach ustawy o fundacji rodzinnej. W skład zespołu audytorów wchodzą: biegły rewident, doradca podatkowy, adwokat lub radca prawny.

Warto zaznaczyć, że audytor powinien być niezależny od danej fundacji rodzinnej, nie powinien brać udziału w podejmowaniu decyzji przez fundację rodzinną ani świadczyć czynności rewizji finansowej lub doradczych na rzecz fundacji rodzinnej.

Audyt raz na 4 lata, ale może być częściej

Co do zasady audyt przeprowadza się co najmniej raz na 4 lata. Natomiast w przypadku fundacji rodzinnej, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu zgodnie z ustawą o rachunkowości, audyt przeprowadza się corocznie przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Może się zdarzyć, że obowiązek przeprowadzania audytu będzie się aktualizował co roku.

Audytorzy powinni mieć dostęp do informacji stanowiących tajemnicę fundacji rodzinnej, tym samym są zobligowani do jej nieujawniania. W szczególności mają oni prawo żądania aktualnej listy beneficjentów fundacji rodzinnej.

Po dokonaniu analizy dokumentacji i informacji audytorzy sporządzają raport z audytu, który jest przekazywany zarządowi fundacji rodzinnej. Następnym krokiem jest przedstawienie raportu przez zarząd na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej, a jeżeli nie została ustanowiona, na posiedzeniu zgromadzenia beneficjentów.

To rozwiązanie umożliwia podjęcie działań korygujących nieprawidłowości oraz niwelujących zagrożenie dla aktywów fundacji rodzinnej.

Podsumowanie

Audyt to cykliczna niezależna ocena działań fundacji rodzinnej, przeprowadzana przez podmiot wyznaczony przez zgromadzenie beneficjentów.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje profesjonalnie firmy rodzinne do założenia fundacji rodzinnych. 

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej