W 2015 roku ustawa Prawo budowlane zmieni się w sumie aż 8 razy. Dla ułatwienia orientacji w tej tematyce wskazuję trzy najważniejsze nowelizacje Prawa budowlanego

Dom bez pozwolenia na budowę

Od 28 czerwca 2015 r. zniesiony jest obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę „wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane”. Podobnie, pozwolenia nie wymaga przebudowa takich budynków, pod warunkiem, że nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru ich oddziaływania. Zamiast pozwolenia na budowę wymagane jest obecnie zgłoszenie, ze stosownym wyprzedzeniem.

Rozwiązanie to wydaje się być optymalnym. Daje większą swobodę inwestorom angażującym się w prace przy dość typowych budynkach. Jednocześnie bierze pod uwagę ochronę słusznych interesów podmiotów korzystających z nieruchomości sąsiednich, w pierwszym rzędzie ich właścicieli i użytkowników wieczystych.

Oczywiście pojawiają się wątpliwości: czy większa swoboda inwestorów nie stanie się powodem naruszania praw sąsiadów? Z odpowiedzią na to pytanie należy poczekać do czasu ustalenia się praktyki w zakresie stosowania nowych regulacji. Sądzę, że kluczowe dla ochrony słusznych interesów właścicieli nieruchomości sąsiednich jest pojęcie obszaru oddziaływania obiektu i prawidłowe jego ustalanie przez projektantów.

Nieostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę a rozpoczęcie robót

Wydawałoby się, że jest to niewielka zmiana, jednak o dużym znaczeniu praktycznym. Ustawodawca rezygnuje z wymagania, aby podjęcie prac budowlanych następowało dopiero, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna. Roboty można obecnie podjąć w zasadzie niezwłocznie po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem obowiązku uprzedniego zgłoszenia rozpoczęcia prac.

Ogrodzenia od strony miejsc publicznych

Kolejna drobna, ale znacząca zmiana. Wznoszenie ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych również jest uproszczone. Nie wymaga nawet zgłoszenia, jeśli tylko wysokość ogrodzenia nie przekracza 2,20 m.

Pozostaje wyrazić nadzieję, że powyższe zmiany przyczynią się do uproszczenia procesu budowlanego przy jednoczesnym poszanowaniu słusznych interesów zainteresowanych osób trzecich oraz ładu przestrzennego.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych