Od 1 września 2019 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzają one tzw. białą listę, czyli bazę z informacjami o podatnikach VAT. Biała lista została wprowadzona ustawą z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zawiera ona elektroniczny wykaz podmiotów:

 • niezarejestrowanych jako podatnicy VAT albo wykreślonych z rejestru podatników VAT przez Naczelnika Urzędu Skarbowego;
 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Dostępne dane

Biała Lista jest już dostępna na stronach Ministerstwa Finansów. Zgromadzono tam szczegółowe dane podatników:

 • Firma (nazwa) lub imię i nazwisko
 • Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany
 • Numer PESEL, o ile podmiot posiada
 • Status podatnika (wg stanu na dzień sprawdzenia) – aktywny lub wykreślony
 • Numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany
 • Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną
 • Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej
 • Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL
 • Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL
 • Imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL
 • Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK
 • Data rejestracji jako podatnika VAT
 • Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT
 • Podstawa prawna odmowy rejestracji
 • Data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT
 • Podstawa prawna wykreślenia
 • Data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT
 • Podstawa prawna przywrócenia

Płatności tylko na konta zarejestrowane na białej liście

Od 1 stycznia 2020 r. płatności dotyczące transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł (a więc te, które przedsiębiorcy powinni rozliczać elektronicznie) powinny wpływać wyłącznie na konta zarejestrowane na białej liście.

Ktokolwiek zapłaci należność na inny rachunek :

 • nie będzie mógł zaliczyć takich wydatków do kosztów uzyskania przychodu w PIT lub CIT,
 • odpowie solidarnie ze swoim kontrahentem za VAT nierozliczony z tytułu transakcji.

A zatem – początku od 2020 r. – przed każdą większą płatnością trzeba będzie sprawdzać białą listę i szukać w niej prawidłowego numeru konta bankowego kontrahenta. Jeśli kontrahent przekazał nam inny numer i żąda wpłaty pieniędzy na to konto, możemy albo odmówić i prosić o aktualizację konta, albo zapłacić, a w ciągu 3 dni od przelewu złożyć zawiadomienie do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Podsumowanie

Biała lista ma uszczelnić system podatkowy i zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych