Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji podatkowej potwierdził, że po przedawnieniu obowiązek zapłaty podatku od nowego składnika nie powstaje na nowo. W interpretacji nr 0111-KDIB2-2.4015.74.2019.1.HS z 21 czerwca 2019 r. uznaje, że po upływie pięciu lat od wydania postanowienia o nabyciu spadku, wobec ujawnionego po tym okresie nowego składnika majątku, nie ma obowiązku podatkowego.

Stan faktyczny

Podatnik nabył spadek po zmarłej matce w 2006 r., a postanowienie o nabyciu spadku sąd wydał 4 lipca 2006 r. Podatnik złożył w terminie zeznanie podatkowe i na podstawie decyzji urzędu skarbowego zapłacił podatek od spadku.

Jednakże w 2017 r. okazało się, że nieżyjąca matka nabyła spadek po swojej matce, a babce podatnika. W skład spadku wchodziło mieszkanie, sam zainteresowany jednak nie wiedział o tym wcześniej.

Interpretacja podatkowa

Podatnik chciał wiedzieć, czy musi zapłacić podatek od spadku nabytego przez matkę w 2017 r. Co za tym idzie, pytał również, czy musi składać korektę zeznania podatkowego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że skoro upłynęło 5 lat od wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od spadku nabytego przez matkę w 2017 r. Nie musi także składać korekty zeznania podatkowego.

Zgodnie z art. 68 § 2 Ordynacji Podatkowej przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje, jeśli w złożonej deklaracji nie zostały ujawnione wszystkie składniki spadku, a od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, upłynęło już pięć lat.

Zatem Spadkobierca nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od spadku, ani nie ma obowiązku złożenia korekty zeznania podatkowego.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Spadkowej „ujawnienie dodatkowego składnika majątkowego po upływie terminu przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego nie powoduje ponownego powstania obowiązku podatkowego”.

 Wnioski

Zdaniem Szołajski Legal Group powyższa interpretacja jest korzystna dla podatników. Warto pamiętać o instytucji przedawnienia. Należy pamiętać również o obowiązku podatkowym w zakresie podatku od spadku.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank