Wydając decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę, organ jest zobowiązany jednoznacznie wskazać, które z obligatoryjnych wymagań wynikających z art. 35 ust. 1 p.b., nie zostały przez inwestora spełnione – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z przepisem, którego wykładni podjął się w orzeczeniu z 19 grudnia 2019 r. Sąd, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, organ administracji architektoniczno-budowlanej jest zobligowany sprawdzić m.in.:

  • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego,
  • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
  • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
  • wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 p.b., także sprawdzenie projektu – przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu – lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 p.b.

W procesie badania i sprawdzania projektu budowlanego, zadaniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej jest ustalenie, czy doszło do naruszeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ wydaje postanowienie, którym nakłada obowiązek ich usunięcia. Co ważne, zgodnie z art. 35 ust. 3 p.b., organ określa termin na usunięcie naruszeń, lecz przepis ten nie precyzuje, jak długi ma to być termin.

Odmowa organu musi mieć konkretne podstawy

W przypadku, gdy inwestor nie usunie nieprawidłowości wskazanych w postanowieniu, organ zobligowany jest wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Jak ocenił w sprawie o sygn. akt II SA/Go 674/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, decyzja odmowna wydawana w powyższym trybie musi być precyzyjna.

„Organ powinien dokładnie wskazać, które punkty postanowienia, zawierające nałożone obowiązki dotyczące usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w projekcie budowlanym nie zostały wykonane i uzasadnić, że obowiązek określony w każdym z tych punktów był wymagany.” (II SA/Go 674/19)

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank