Od 1 stycznia 2019 r. niektóre podmioty są zobowiązane do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR – Mandatory Disclosure Rules). Obowiązki te wynikają ze znowelizowanej ustawy Ordynacja Podatkowa.

Celem wdrożenia obowiązku raportowania schematów jest uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie wykorzystywania przez podatników różnych form optymalizacji podatkowych.

Schemat podatkowy

Pojęcie „schemat podatkowy” jest szersze niż korzyść podatkowa i może dotyczyć sytuacji, w których korzyść podatkowa w ogóle nie występuje. Schematem podatkowym może być:

  1. rozwiązanie podatkowe, w którym występuje korzyść podatkowa,
  2. transfer aktywów,
  3. nieprzejrzysta struktura własności lub
  4. unikanie raportowania FATCA/CRS.

Poza obejściem prawa podatkowego czy optymalizacją podatkową, schematem podatkowym jest np. uzgodnienie biznesowe. Schemat podatkowy może dotyczyć wszystkich podatków, w tym podatku VAT.

Obowiązek raportowania

Dla schematów udostępnianych i/lub wdrażanych po 1 stycznia 2019 r. obowiązek raportowania przez promotora powstaje w ciągu 30 dni od następnego dnia po udostępnieniu schematu.

Zaś w przypadku schematów podatkowych wdrożonych w 2018 r., obowiązek raportowania został odroczony do 30 czerwca 2019 r.

Kogo dotyczy obowiązek raportowania?

Raportowanie schematów podatkowych dotyczy 3 kategorii podmiotów:

  1. Promotor– każda osoba, która opracowuje, oferuje lub udostępnia schemat podatkowy – doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci oraz pracownicy instytucji finansowych doradzających klientom.
  2. Wspomagający– osoba, która podejmuje się udzielić pomocy dotyczącej opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia „uzgodnienia” – biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, ich pracownik.
  3. Korzystający– ten, komu udostępniane jest lub u kogo wdrażane jest uzgodnienie.

Kary za niewykonanie zgłoszenia

Brak dokonania zgłoszenia lub inna niezgodność z regulacjami w zakresie raportowania schematów podatkowych wiąże się z karami pieniężnymi:

  1. do 10 mln PLN w stosunku do podmiotu będącego promotorem,
  2. do 21,6 mln PLN w przypadku osób odpowiedzialnych za dokonanie zgłoszenia.

Podsumowanie

Szołajski Legal Group rekomenduje dokonanie stosownego audytu u przedsiębiorców w celu sprawdzenia, czy nie zachodzi obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank