Rząd nie ustaje w „uszczelnianiu systemu podatkowego”. O kolejnym kroku zmierzającym do osiągnięcia tego celu sygnalizował 4 września 2020 r. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów pojawiła się wzmianka o „Projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw”.

Szczególnie krytyczne opinie pojawiają się wobec zmian w opodatkowaniu spółek komandytowych. Głos ten może być coraz bardziej słyszalny, gdyż tego rodzaju spółek jest coraz więcej. Zgodnie z danymi GUS liczba spółek komandytowych w Polsce w 2019 r. wynosiła 40,6 tys. i była o 13,3% wyższa niż w 2018 r.

Spółka komandytowa podwójnie opodatkowana?

Co wzbudziło tak liczne kontrowersje wśród ekspertów? Zgodnie z opublikowaną informacją, przyczyną wprowadzenia planowanych rozwiązań jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego, poprzez m.in. objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych.

Jak wskazano, do nowych rozwiązań przewidzianych w zakresie ustawy o CIT, należy uszczelnienie systemu podatkowego oraz odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych poprzez nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego.

Dotychczas bowiem, podatkiem od dochodu w spółkach komandytowych był PIT płacony przez wspólników. Jeśli planowane rozwiązanie wejdzie w życie, doprowadzi faktycznie do podwójnego opodatkowania i zrównania w tym zakresie spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W efekcie zmniejszeniu ulegną realne zyski wspólników.

Czy wprowadzenie zmian jest pewne?

W naszej ocenie, opublikowaną informację należy traktować jako badanie reakcji przedsiębiorców i rynku na nowe propozycje. Dotychczas nie podano przepisów, które miałyby zostać uchwalone przez Sejm.

Na obecnym etapie proponowane rozwiązanie należy ocenić krytycznie. Może ono doprowadzić do znacznego zmniejszenia liczby spółek komandytowych w Polsce i spowodować nierentowność sporej liczby przedsiębiorstw.

Warto przypomnieć, że pomysł opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT nie jest nowy. Próby takie były już podejmowane w 2013 r., lecz wtedy do uchwalenia przepisów nie doszło.

Nie jest zatem pewne, czy zaproponowane rozwiązanie wejdzie w życie.

Kancelaria Szołajski Legal Group rekomenduje jednak uważne obserwowanie poczynań legislatorów, gdyż jak już niemal 200 lat temu pisał Alexis de Tocqueville: „Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy”.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank