Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność wymienioną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, są objęci obowiązkiem zgłoszenia i rejestracji swojej działalności w Rejestrze BDO.

Do 31 grudnia 2019 r. wniosek można było złożyć zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Obecnie pozostała już tylko droga elektroniczna – za pośrednictwem strony https://bdo.mos.gov.pl.

Kto podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru BDO na wniosek?

Zakres podmiotów podlegających wpisowi na podstawie wniosku został przez ustawodawcę określony w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przepis ten odsyła do szeregu ustaw, wśród których znajdują się m.in.:

  • ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
  • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, czy
  • ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Warto zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie związane z Rejestrem BDO. Po pierwsze, istnieje krąg podmiotów, które podlegają wpisowi z urzędu. Oznacza to, że podmiot nie jest zobowiązany składać wniosku. Po drugie zaś, ustawa przewiduje katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku wpisania działalności do rejestru.

Podsumowanie

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składa się do urzędu marszałkowskiego i to marszałek województwa wpisuje podmiot do Rejestru BDO.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o odpadach, wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa na wniosek podmiotu. Po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych marszałek wpisuje  dany podmiot niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej