Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania IDEA Bank S.A. Decyzja z 3 lutego 2020 r. dotyczyła błędów w procedurze nabywania przez klientów IDEA Bank S.A. obligacji GetBack.

Niedozwolona praktyka misselingu

Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów IDEA Bank S.A. proponował konsumentom produkty wysokiego ryzyka, które nie odpowiadały ich potrzebom. Doszło do tzw. „misselingu” – oferowano obligacje korporacyjne konsumentom, którzy nie mieli doświadczenia z produktami inwestycyjnymi i nie byli nimi zainteresowani, a oszczędności trzymali w lokatach bankowych.

Dowody na praktykę misselingu wynikają z licznych skarg konsumentów do Prezesa UOKiK, IDEA Bank S.A. nie dopasował oferowanych produktów do potrzeb konsumentów.

W ocenie UOKiK, IDEA Bank powinien znać i brać pod uwagę preferencje inwestycyjne klientów, którym oferował obligacje GetBack, chociażby w oparciu o posiadaną wcześniej historię uruchomionych w banku produktów lub w oparciu o informacje uzyskiwane od konsumentów.

Rekompensata

Decyzja nakłada na Idea Bank S.A. obowiązek wypłaty rekompensat konsumentom, którzy nabyli obligacje GetBack za pośrednictwem IDEA Banku S.A.

Każdy konsument, który złoży stosowny wniosek do IDEA Banku S.A., otrzyma rekompensatę za zastosowanie przez bank misselingu w wysokości 10 tys. zł (20 % z minimalnej kwoty inwestycji w obligacje GetBack – 50.000 zł).

Podstawa do wystąpienia o odszkodowanie

Korzystając z dwóch Decyzji Prezesa UOKiK – z 3 lutego 2020 r. oraz z pierwszej decyzji częściowej dotyczącej IDEA Bank S.A. – z 1 sierpnia 2019 r., poszkodowany konsument może dochodzić roszczeń w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Warto podkreślić, iż to na IDEA Bank S.A. spoczywa ciężar udowodnienia, że działanie Banku przy sprzedaży obligacji GetBack nie wprowadzało klienta w błąd.

Inne instytucje finansowe

Wydana Decyzja Prezesa UOKiK może być również wykorzystana w procesach o odszkodowanie dotyczących innych instytucji finansowych oferujących obligacje GetBack, które stosowały podobne nieuczciwe praktyki rynkowe wobec konsumentów.

Pamiętać należy, że w indywidualnych sprawach Prezes UOKiK będzie mógł wyrażać tzw. istotny pogląd ze swoim stanowiskiem dla Sądu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych