W artykule tym zamierzam poruszyć kwestię dialogu konkurencyjnego w zamówieniach publicznych. Przybliżę jego główne założenia i warunki jakie należy spełnić, aby móc zastosować taki tryb. Opiszę także, czym różni się on od powszechnie znanych i popularnych trybów udzielenia zamówienia.

Czym jest dialog konkurencyjny?

Zgodnie z definicją wyrażoną w art. 60a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907) (dalej „p.z.p.”), dialog konkurencyjny jest trybem udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Liczba wybranych do dialogu wykonawców nie może być niższa niż 3 lub 5 (w zależności od tego, czy wartość zamówienia stwarza obowiązek przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).

Jeżeli liczba wykonawców jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający ma prawo wybrać – w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny – konieczną liczbę wykonawców. Wykonawca niezaproszony do dialogu uważany jest za wykluczonego z postępowania (art. 60d p.z.p.).

Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 2 października 2008 r. (KIO/UZP 993/08), istotą dialogu konkurencyjnego jest możliwość modyfikowania wymagań, co do przedmiotu zamówienia – na podstawie wiedzy, którą zamawiający uzyskał w trakcie trwania dialogu konkurencyjnego.

Co ciekawe, w trybie tym wykonawca wyjątkowo został upoważniony do samodzielnego (w ograniczonym zakresie) dokonania zmian własnej oferty, poprzez sprecyzowanie, dopracowanie treści lub przedstawienie nowych informacji (KIO 887/10; KIO 905/10).

Należy pamiętać, że zamawiający nie może negocjować z wykonawcą cen realizacji zamówienia – ta musi pozostać niezmieniona. Powyższe znalazło potwierdzenie w orzecznictwie KIO (KIO/UZP 586/09; KIO/UZP 600/09), gdzie Izba stwierdziła, że cena jest podawana przez wykonawcę na etapie składania ofert i nie może być modyfikowana.

Kiedy można stosować dialog konkurencyjny?

Warunkiem możliwości udzielenia zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek określonych w art. 60b p.z.p.:

  • nie może być możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, z uwagi na szczególnie złożony charakter zamówienia, który uniemożliwia właściwe opisanie przedmiotu zamówienia;
  • cena nie może być jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Stosuje się go przede wszystkim w sytuacji, gdy zamawiający nie jest w stanie określić, które z rozwiązań będą dla niego najbardziej korzystne i w największym stopniu będą odpowiadać jego potrzebom. Celem dialogu konkurencyjnego jest pomoc zamawiającemu, aby w jak najlepszym stopniu i jak najprecyzyjniej opisał przedmiot zamówienia. Pomoc wykonawców i przedstawione przez nich rozwiązania służą zamawiającemu przy tworzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ (KIO/UZP 381/08).

Natomiast, aby można było uznać, że zamówienie ma szczególnie złożony charakter – jak wskazała KIO w wyroku w sprawie KIO 1798/11 – należy stwierdzić, że zamówienie dotyczy przedmiotu, co do którego nie ma wypracowanych jednolitych standardów (czy to w drodze normatywnej, czy też faktycznej przez działanie rynku). Warto mieć na uwadze jednak, że subiektywne przekonanie zamawiającego o niemożliwości opisu przedmiotu zamówienia nie jest wystarczające, aby uznać to za podstawę do użycia trybu dialogu konkurencyjnego. Dialog można wykorzystać także w sytuacji, w której zamawiający jest w stanie opisać przedmiot zamówienia, ale nie ma możliwości sprawdzenia, który ze znanych mu sposobów w największym stopniu spełnia jego oczekiwania (KIO/UZP 1114/08).

Główne zasady prowadzenia dialogu konkurencyjnego

Jeżeli zamawiający posiada już wystarczającą wiedzę i jest w stanie określić odpowiadające jego potrzebom rozwiązanie, jest to znak do zakończenia dialogu. O jego zakończeniu zamawiający musi niezwłocznie poinformować wykonawców biorących w nim udział. Następnie zamawiający wystosowuje zaproszenie do składania ofert, mogąc uprzednio zmienić wymagania, które były przedmiotem dialogu. Wraz z przekazaniem zaproszenia do oferty, zamawiający ma obowiązek przekazać wykonawcy SIWZ (KIO 1507/13). Termin do składania ofert zależy od uznania zamawiającego, jednak nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia.

Dialog konkurencyjny jest atrakcyjny zarówno dla zamawiającego, jak i wykonawcy

Dialog konkurencyjny jest atrakcyjny dla zamawiającego, który nie posiada wiedzy co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, z uwagi na jego złożoność. Wykonawcy zaś zyskują szanse na zaprezentowanie się zamawiającemu i przekonanie go do swoich pomysłów i rozwiązań.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej