Dialog techniczny – jako narzędzie udostępnione zamawiającemu – został wprowadzony do polskiego systemu prawnego Ustawą z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U.2012.1271).

Jest on jednocześnie odpowiedzią na zapotrzebowanie obu stron postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – zarówno zamawiającego jak i wykonawcy.

Po co przeprowadzić dialog techniczny?

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może przeprowadzić dialog techniczny. Celem dialogu jest zwrócenie się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Decyzja dotycząca przeprowadzenia dialogu zależy wyłącznie od zamawiającego. Wykonawca nie może np. zażądać przeprowadzenia dialogu.

Dialog służy jedynie pozyskaniu wiedzy przez zamawiającego na temat rozwiązań i właściwemu przygotowaniu dokumentacji (KIO 1390/15). Co istotne, przepisy nie uzależniają możliwości złożenia oferty od udziału w dialogu technicznym (KIO 507/15). Udział w dialogu nie jest obowiązkiem, a pewnego rodzaju przywilejem wykonawcy. Należy pamiętać, że dialog jest jedynie sposobem konsultacji prowadzonych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, a nie specyficznym trybem udzielenia zamówienia.
Ustęp 2 przywołanego wyżej artykułu zawiera dwie zasady, którymi należy się kierować przeprowadzając dialog techniczny:

  • zasadę zachowania uczciwej konkurencji,
  • zasadę równego traktowania potencjalnych wykonawców.

Ponadto, zamawiający jest zobowiązany do zamieszczenia na swojej stronie internetowej oraz w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie.

Cele i korzyści dialogu technicznego

Zdaniem KIO, dialog techniczny to instrument wsparcia rozwiązań innowacyjnych i nowoczesnych. Pozwala na doradztwo w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych: technicznie, technologicznie, organizacyjnie i ekonomicznie rozwiązań, które mogą służyć realizacji potrzeb zamawiającego (KIO 1320/14; KIO 1324/14; KIO 1331/14).

Dialog techniczny jest narzędziem, dzięki któremu strony postępowania mogą się ze sobą konsultować, jeszcze przed momentem rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Jednakże nadrzędnym celem jest zdobycie przez zamawiającego konkretnej wiedzy, dzięki której będzie on w stanie właściwie przygotować konieczną dokumentację.

Wśród wielu korzyści jakie daje zainteresowanym dialog techniczny – jako najważniejsze w mojej ocenie – wskazuję:

  • skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez funkcjonujące na danym rynku podmioty,
  • szansę na ograniczenie niejasnych i niezrozumiałych zapisów w dokumentacji przygotowanej przez zamawiającego,
  • dostosowanie zapisów do realiów rynku,
  • zdefiniowanie najlepszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w dziedzinie właściwej dla przedmiotu zamówienia,
  • określenie optymalnych kryteriów oceny ofert pożądanego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia i najbardziej adekwatnych rozwiązań prawnych odnoszących się do ewentualnej przyszłej umowy.

Korzyści z dialogu technicznego także dla wykonawcy

Uczestniczenie przez wykonawcę w dialogu technicznym to szansa na pokazanie się zamawiającemu. To również możliwość przedstawienia swoich propozycji, dotyczących potencjalnego zamówienia.

Należy podkreślić, że wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania jeżeli bezpośrednio wykonywał czynności związane z jego przygotowaniem (art. 24 ust. 2 pkt. 1 p.z.p.), chyba że czynności te były wykonywane podczas dialogu technicznego. Oznacza to, że wykonawca nie zostanie wykluczony, mimo że czynności wykonywane w ramach dialogu poniekąd będą związane z przygotowaniem postępowania. Taka forma współpracy stanowi zabezpieczenie wykonawcy przed wykluczeniem z postępowania.

Z dialogu technicznego warto korzystać

Dialog techniczny jest korzystny dla wszystkich zainteresowanych postępowaniem. Zamawiający ma możliwość zdobycia wiedzy i koniecznych informacji, natomiast wykonawca zyskuje bezpieczeństwo oraz szanse na zaprezentowanie siebie i swoich pomysłów.
Zamawiający, który nie posiada wystarczającego doświadczenia czy wiedzy, może w sposób zgodny z prawem korzystać ze wsparcia wykonawców i konsultować z nimi swoje pomysły. Czyni to z dialogu technicznego niezwykle wygodne i praktyczne rozwiązanie.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej