Podczas prowadzenia firmy w końcu dojdzie do sytuacji konfliktowej z którymś z kontrahentów. Dlatego tak ogromne znaczenie ma dobrze opracowana klauzula rozwiązywania sporów wprowadzona w umowie wdrożeniowej IT.

  • Czy można się odpowiednio przygotować na konflikt już na etapie tworzenia umowy wdrożeniowej?
  • Czy istnieją sposoby na polubowne rozwiązanie sporu?
  • Jak sformułować skuteczną i wystarczającą klauzulę rozwiązywania sporów?

Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule.

Spory będą rozwiązywane polubownie, czy taki zapis wystarczy?

Klauzula rozwiązywania sporów jest określeniem zasad wyjaśniania konfliktów występujących między stronami, które wynikły podczas realizacji danej umowy. Ważne jest przemyślane opracowanie w umowie wdrożeniowej sposobu rozstrzygania sporów.

Najczęściej klauzula rozwiązywania sporów to jedno z ostatnich postanowień umowy wdrożeniowej IT, które brzmi standardowo: Spory wynikłe w wyniku wykonywania niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Czy zatem taka przykładowa formuła klauzuli jest wystarczająco skuteczna? Oczywiście, nie.

Potrzeba precyzyjnie określić procedurę rozwiązywania sporu

Prawidłowo sformułowana klauzula rozwiązywania sporów w umowach wdrożeniowych powinna szczegółowo wskazywać wytyczne dla stron uwikłanych w konflikt. Należy określić kroki, które mają zostać podjęte w celu uzyskania porozumienia na drodze polubownej oraz wyeliminować wszelkie wątpliwości. Procedura ma w prosty sposób prowadzić do rozwiązania sporu.

Kierowanie sporu na drogę sądową należy traktować jako ostateczność. Jest to rozwiązanie bardzo kosztowne i czasochłonne.

Dwa sposoby polubownego rozwiązywania sporów

1. Negocjacje

Negocjacje to pierwszy ze sposobów na polubowne rozwiązanie sporu, które są prowadzone przez same zainteresowane strony. Powinny one negocjować w dobrej wierze i angażować tylko osoby mogące podejmować wiążące decyzje w terminie określonym w umowie wdrożeniowej.

Jeśli w wyznaczonym terminie prowadzące negocjacje strony nie osiągną porozumienia, spór zostaje przeprowadzony w postępowaniu mediacyjnym.

2. Mediacja

Mediacja – prowadzona przez niezależnego specjalistę, czyli mediatora jest uznawana za skuteczny sposób rozwiązywania sporów. Kolosalne znaczenie dla osiągnięcia celu ma tutaj wybór odpowiedniego ośrodka mediacyjnego i profesjonalnego mediatora. Wszelkie koszty związane z postępowaniem mediacyjnym strony ponoszą w równych częściach.

Jeżeli strony nadal nie osiągną porozumienia, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu na drodze sądowej. Takie rozwiązanie powinno być ostatecznością dla obu stron konfliktu.

Podsumowanie

Prawidłowo opracowana klauzula rozwiązywania sporów, ze szczegółowym opisem jej kolejnych etapów, ma ważne znaczenie przy tworzeniu umowy wdrożeniowej. Najważniejsze jest dopasowanie odpowiedniej procedury rozwiązywania konfliktów do danego charakteru stosunku prawnego.

Warto pamiętać, że prawidłowo opracowana umowa wdrożeniowa oszczędzi w przyszłości wiele wątpliwości i konfliktów między stronami umowy. Dlatego, jeśli jesteś zainteresowany opracowaniem umowy wdrożeniowej i zawarciem w niej odpowiedniej klauzuli rozwiązywania sporów, zapraszamy do współpracy. Postaramy się pomóc w przygotowaniu idealnej umowy.

Kancelaria Szolajski Legal Group od kilkunastu lat uczestniczy w procesach negocjacji umów wdrożeniowych IT, wspiera przedsiębiorców na etapie ich realizacji. Chętnie pomożemy rozwiązać Twój problem z branży informatycznej.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej