Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorca będzie mógł wystawić fakturę VAT do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej pod warunkiem, że paragon zawiera NIP nabywcy!

Zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług podyktowana jest potrzebą uszczelnienia poboru podatku VAT. Występują bowiem praktyki polegające na wystawianiu tzw. pustych faktur do paragonów pozostawionych przez klientów i zebranych przez sprzedawcę.

Zatem, zgodnie z nowelizowanym przepisem sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę VAT na rzecz podatnika, uprzednio udokumentowanej paragonem i zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, jeżeli w treści paragonu został wskazany numer NIP nabywcy (art. 106b ustawy).

Sankcje VAT

W przypadku naruszenia tego obowiązku sprzedawca wystawiający fakturę i nabywca otrzymujący fakturę muszą się liczyć z bardzo surowymi sankcjami.

Gdy Urząd Skarbowy potwierdzi fakt wystawienia faktury VAT do paragonu, który nie zawierał numeru NIP nabywcy, nałoży na sprzedawcę dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcji VAT) w wysokości 100 proc. kwoty podatku na tej fakturze. Taką samą sankcję VAT ustawodawca przewidział dla nabywcy, który ujmie taką fakturę w swojej ewidencji (art. 109a ustawy).

Sankcja VAT nie będzie dotyczyć osób fizycznych, które poniosą odpowiedzialność przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym.

Wnioski

Przed wystawieniem paragonu, konieczna jest jednoznaczna decyzja nabywcy, czy sprzedaż dotyczy jego działalności gospodarczej czy też jest to zakup osobisty. Przy zakupach, dla których potrzebna będzie faktura, na paragonie musi znaleźć się NIP nabywcy. Zatem, sprzedający musi przystosować do wystawiania paragonów z numerem NIP.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank