Fundacja rodzinna dla rolnika w Polsce

Ustawa o fundacji rodzinnej w sposób istotny ogranicza prowadzenie działalności gospodarczej przez samą fundację. Natomiast ustawa nie zakazuje fundacji rodzinnej prowadzenia działalności rolniczej.

Zatem dopuszczalne jest przeniesienie do fundacji rodzinnej gospodarstwa rolnego oraz prowadzenie działalności przetwórczej w ograniczonym zakresie.

Produkcja przetworzonych produktów rolnych

Zgodnie z przepisami ustawy fundacja rodzinna może prowadzić działalność polegającą na nabywaniu i zbywaniu mienia, w tym nieruchomości, a w tym także nieruchomości rolnych.

Warto podkreślić, że fundacja rodzinna może też prowadzić działalność polegającą na produkcji przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, w inny sposób niż przemysłowy.

Jedynym warunkiem jest, aby ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowiła co najmniej 50% tego produktu. Jednocześnie działalność ta może być wykonywana tylko w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

Nabycie nieruchomości rolnej po zgodzie KOWR

Po zmianach nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego fundacja rodzinna, aby nabyć nieruchomość rolną powyżej 1 ha musi posiadać zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, po spełnieniu określonych ustawą warunków.

Po nabyciu takiej nieruchomości przez 5 lat fundacja rodzinna nie będzie mogła zbyć ani oddać w posiadanie nieruchomości rolnej innym podmiotom. Aby dokonać wcześniej takiej czynności potrzebna będzie zgoda KOWR.

Warto również nadmienić, że beneficjent, aby nabyć od fundacji rodzinnej nieruchomość rolną będzie musiał posiadać status rolnika indywidualnego oraz uzyskiwać stosowne zgody, jeżeli nie spełni określonych wymagań.

Tym samym nabycie własności nieruchomości rolnej, udziału we współwłasności nieruchomości rolnej, użytkowania wieczystego czy udziału we współużytkowaniu wieczystym takiej nieruchomości oraz nabycie akcji i udziałów w spółce handlowej posiadającej taką nieruchomość, dokonane na podstawie czynności prawnej niezgodnie z opisywanymi przepisami jest nieważne.

Podsumowanie

Możliwe jest przeniesienie do fundacji rodzinnej gospodarstwa rolnego oraz prowadzenie przez tę fundację działalności przetwórczej w ograniczonym zakresie.

Fundacja musi przestrzegać obostrzeń związanych z nabywaniem nieruchomości rolnej. Nieważne jest dokonanie czynności prawnej bez zawiadomienia uprawnionego do prawa pierwokupu lub bez powiadomienia KOWR, jeżeli jest taki wymóg.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje do założenia fundacji rodzinnych.

 Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej