Fundacja rodzinna w organizacji

Od momentu sporządzenia aktu założycielskiego do czasu wpisu fundacja rodzinna działa jako „fundacja rodzinna w organizacji”. Dzieje się tak na podstawie art. 23 ustawy o fundacji rodzinnej, w którym zapisano, że z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu powstaje fundacja rodzinna w organizacji.

Jakie kroki należy podjąć, aby zarejestrować fundację rodzinną?

1. Akt założycielski musi mieć formę aktu notarialnego, podpisanego przez fundatora u notariusza.

2. Fundacja rodzinna w organizacji występuje z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP.

3. Następnie fundacja rodzinna w organizacji występuje z wnioskiem do właściwego urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON.

4. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie fundacji rodzinnej w organizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

5. Ostatnim punktem jest uiszczenie przez fundatora opłaty sądowej od wniosku o rejestrację fundacji rodzinnej oraz złożenie w sądzie rejestrowym wniosku o rejestrację fundacji rodzinnej.

Zgodnie z ustawą fundacja rodzinna w organizacji zarządza we własnym imieniu posiadanym majątkiem i zapewnia jego ochronę, w szczególności nabywa prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciąga zobowiązania, pozywa i jest pozywana.

Fundacja rodzinna w organizacji jest reprezentowana przez fundatora lub pełnomocnika powołanego przez fundatora, albo w przypadkach wskazanych w ustawie – przez zarząd.

Odpowiedzialność tych osób wobec fundacji rodzinnej ustaje z chwilą zatwierdzenia ich czynności uchwałą zarządu, a przypadku czynności zarządu, z chwilą zatwierdzenia jego czynności. Podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu określa statut.

Do fundacji rodzinnej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące fundacji rodzinnej.

Wnioski

Sukcesja to wyzwanie, które dotyczy większości właścicieli firm rodzinnych. Fundacja rodzinna jest nową instytucją polskiego prawa, której celem jest zapewnienie im sukcesji, sprzyja akumulacji kapitału, zapewniając również środki na pokrycie bieżących potrzeb członków rodziny.

Proces sukcesyjny w obrębie rodziny jest łatwiejszy, gdy planuje się go z wyprzedzeniem, ustalając wspólne cele i międzypokoleniową strategię działania biznesu w przyszłości, a także godząc interesy firmy i wszystkich członków rodziny.

Sukcesja to długotrwały proces, warto się do niej odpowiednio przygotować, zaplanować i przemyśleć dogłębnie plany sukcesyjne. Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz przygotowuje firmy rodzinne do zakładania fundacji rodzinnych w Polsce.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej