Sąd Okręgowy w Warszawie 14 października 2015 roku wydał istotny wyrok dotyczący gwarancji bankowej wniesionej przez konsorcjum. Zgodnie z treścią wyroku, bankowa gwarancja wadialna wystawiona na Lidera konsorcjum, już po zawarciu Umowy konsorcjum, obejmuje pozostałych konsorcjantów, mimo że nie zostali oni wymienieni w gwarancji. Przeanalizujmy jak doszło do wydania tego wyroku…

Wyrok KIO: „nie” dla gwarancji tylko na Lidera konsorcjum

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 1 lipca 2015 roku (sygn. akt KIO 1251/15) nakazywał Zamawiającemu wykluczenie z postępowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w formie konsorcjum. Izba uznała, że wykonawcy nie wnieśli wadium w terminie.

KIO stwierdziła, że bankowa gwarancja wadialna nie może być wystawiona tylko na jednego wykonawcę, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku gwarancja nie potwierdza wniesienia wadium przez Konsorcjum, a tylko przez jednego wykonawcę.

Z tego powodu KIO nakazała wykluczyć wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Ziściła się bowiem przesłanka niewniesienia wadium do upływu terminu składania ofert (art. 24 ust. 2 pkt 2 PZP).

Skarga Prezesa UZP: gwarancja na Lidera zabezpiecza zamawiającego

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który 22 lipca 2015 roku złożył skargę na wyrok KIO. Zdaniem Prezesa UZP „gwarancja bankowa, w której wymieniono wyłącznie jednego z członków konsorcjum, w pełni zabezpiecza interesy zamawiającego i w takiej sytuacji należy uznać, że wadium zostało skutecznie wniesione w prawidłowej formie”.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 PZP, jeden z uczestników konsorcjum („Lider”) reprezentuje w sposób wiążący pozostałych wykonawców wobec zamawiającego w postępowaniu. Zatem gwarancja bankowa wystawiona na Lidera, obejmuje pozostałych uczestników konsorcjum.

Wyrok Sądu Okręgowego: gwarancja na Lidera obejmuje wszystkich uczestników konsorcjum

Sąd Okręgowy w wyroku z 14 października 2015 roku zgodził się z argumentami odwołania Prezesa UZP i stwierdził że gwarancja wadialna wystawiona tylko na Lidera obejmuje wszystkich uczestników konsorcjum. Nie może więc to być podstawą wykluczenia wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Uczestnicy konsorcjum, na gruncie kodeksu cywilnego, są dłużnikami solidarnymi wobec zamawiającego. To dodatkowo uzasadnia, że gwarancja wystawiona na Lidera konsorcjum dotyczy wszystkich jego uczestników oraz właściwie zabezpiecza zamawiającego.

Wnioski

Moim zdaniem ten wyrok jest bardzo ważny dla rynku zamówień publicznych. Jednoznacznie wyjaśnia rozbieżności w orzecznictwie dotyczące gwarancji dla wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium