Córka Państwa Fundarskich jak postanowiła wcześniej, tak też uczyniła: z samego rana zadzwoniła do ulubionego wujka Borysa ze Szwajcarii. Najpierw powspominali stare dobre czasy, jej pobyt za granicą w czasie studiów, później staż w renomowanej restauracji zwieńczony intratną propozycją w pracy, a wreszcie jej stanowczą decyzję o powrocie do kraju, do rodziny, znajomych, do samej siebie.––

Wreszcie odważyła się podzielić z wujem informacjami, które do tej pory zebrała o fundacjach rodzinnych. Wyjaśniała, że ma obawy związane z tym, że to nowa instytucja prawna w Polsce. Do tej pory firmy rodzinne, które decydowały się na założenie fundacji rodzinnej, były zmuszone zakładać je za granicą. Stwierdziła, że zdaje sobie sprawę, że trzeba się odpowiednio wcześniej przygotować, aby zaplanować przyszłe procesy związane z sukcesją w tej formie oraz strukturą majątku, a także należy już teraz rozmawiać z przyszłymi beneficjentami o ich prawach i obowiązkach. Ważne jest też to, żeby mieć jasne i zgodne poglądy dotyczące organów fundacji rodzinnej czy treści statutu. 

Tłumaczyła wujowi Borysowi, że w Polsce pierwsze fundacje rodzinne mogą powstawać już w połowie 2023 roku, dokładnie 22 maja 2023 roku, po wejściu w życie nowej ustawy. Podekscytowana czytała swoje notatki, przytaczając ciekawe informacje: ponad 800 tysięcy firm w naszym kraju to firmy rodzinne. Generują one przychód w wysokości 322 mld złotych w skali roku, ich wkład w budowę PKB kształtuje się na poziomie 18 %! Według publicznych danych w przeciągu kolejnych 5 lat sukcesję planuje około 57 % firm rodzinnych. Nowa ustawa pomoże w budowaniu wielopokoleniowych biznesów rodzinnych w Polsce. To ogromna szansa na gromadzenie kapitału oraz pomnażanie go i inwestowanie w gospodarkę krajową.

Wreszcie do głosu dopuściła swojego wuja, który był pod ogromnym wrażeniem jej dotychczas zdobytej wiedzy i zaangażowania w tematykę fundacji rodzinnej. Chwalił ją bardzo, zresztą zawsze był jej życzliwy, wspierał ją w jej decyzjach, podnosił na duchu w chwilach zwątpienia i doradzał, gdy tego potrzebowała.

Wuj Borys zapewniał gorąco, że to najlepsza inwestycja biznesowa dla ich firmy rodzinnej. Przekonywał z całą stanowczością o celach przyświecających nowej instytucji prawnej w Polsce. Przedstawiał zalety fundacji rodzinnej, które wspierają proces sukcesji, ułatwiając przekazanie biznesu sukcesorom przez nestora. Ponadto zapewniają akumulacje kapitału oraz pozwalają zapewnić członkom rodziny środki na bieżące koszty życia i utrzymania.

Cierpliwie wyjaśniał przepisy ustawy swojego kraju. Jednym z celów fundacji rodzinnej w Szwajcarii zwanej Familienstiftung jest prywatność, która ma być zapewniona zarówno fundatorowi, jak i beneficjentom. Z tego powodu, szwajcarska fundacja rodzinna nie podlega rejestracji w rejestrze handlowym.

Ponadto ważna dla obywateli innych państw jest informacja, że ani fundator, ani beneficjenci nie muszą posiadać szwajcarskiego obywatelstwa, a fundatorem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Z kolei majątek szwajcarskiej fundacji rodzinnej może być przeznaczony jedynie na cel wskazany przez fundatora. Jednak, co ważne, majątek fundacji rodzinnej nie może być przeznaczany na bieżące potrzeby członków rodziny fundatora.

Wtedy córka Fundarskich przerwała wujowi jego ciekawy wywód i wtrąciła, że podstawowym celem fundacji rodzinnej w Polsce będzie zarządzanie majątkiem rodzinnym i jego ochrona – zgodnie z wolą ustanawiającego ją fundatora. Cel ten może obejmować również przeznaczanie środków finansowych dla beneficjentów na ich edukację czy pokrycie kosztów utrzymania. Nowa ustawa bowiem reguluje organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej, która jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na ich rzecz. Ponadto fundacja rodzinna w Polsce nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych.

Kontynuowała nadal swą wypowiedź, informując, że fundacja rodzinna będzie działać na podstawie statutu, sporządzonego w formie aktu notarialnego. Dokument ten określać będzie podstawowe zasady funkcjonowania instytucji tj. siedzibę, cele, majątek fundacji w chwili ustanowienia, czas trwania, sposób reprezentacji, zasady powoływania i odwoływania członków organów, okres ich kadencji, prawa i obowiązki członków organów. Ponadto statut może zawierać zasady współpracy lub współdziałania organów fundacji, wytyczne dotyczące inwestowania majątku fundacji rodzinnej oraz szczegółowe okoliczności rozwiązania fundacji rodzinnej. 

Następnie tłumaczyła spokojnie, że zgodnie z przepisami nowej ustawy fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie. Warto podkreślić, że prawa i obowiązki fundatora są niezbywalne. Z kolei beneficjentem może być osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa, która zgodnie ze statutem może otrzymać świadczenie od fundacji rodzinnej lub mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej. Tutaj należy zaznaczyć, że beneficjentem może być także fundator.

Na koniec tej jakże pasjonującej rozmowy wuj Borys przedstawił przykład słynnej fundacji rodzinnej w Szwajcarii — Hans Wilsdorf Foundation, właściciela firmy ROLEX producenta zegarków znanych na całym świecie. 

Po wyczerpującej edukacyjnie zagranicznej rozmowie córka Państwa Fundarskich jeszcze długo była pod ogromnym wrażeniem wiedzy i doświadczenia jej wuja. To niewątpliwie utwierdziło ją dostatecznie w przekonaniu, że podążają w dobrym kierunku dla przyszłych pokoleń ich rodziny.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank