Jak stanowi art. 164 ust. 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może zostać unieważnione na wniosek, w całości lub części:

  • jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa,
  • w przypadku istnienia wcześniejszego prawa.

Mając na uwadze powyższy przepis warto rozważyć, kto może wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego.

Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem

Uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy są: Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezes Urzędu Patentowego.

Ich uprawnienia dotyczą sytuacji wystąpienia w interesie publicznym i pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy albo na przystąpienie do toczącego się postępowania.

Drugim kręgiem podmiotów uprawnionych do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem są osoby posiadające tzw. interes prawny. Co to oznacza?

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 lipca 2019 r. pojęcie interesu prawnego na gruncie przepisów prawa własności przemysłowej należy wykładać w taki sam sposób, w jaki czyni się to na gruncie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (art. 28 k.p.a.).

Treść przywołanego przepisu przewiduje, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

„Wskazany przepis, przyjmując ogólną zasadę ustalenia legitymacji procesowej określonego podmiotu prawa w danej sprawie w oparciu o interes prawny, samodzielnie tej kwestii rzecz jasna nie rozstrzyga, a konkretyzacja uprawnień i obowiązków dokonuje się na gruncie przepisów prawa materialnego.” (II GSK 2056/17)

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, mieć interes prawny oznacza, że można ustalić przepis prawa powszechnie obowiązującego, na którego podstawie można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby.

Podsumowanie

Rozważając zatem możliwość wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego należy zbadać, czy posiada się interes prawny i czy w związku z tym, złożenie przedmiotowego wniosku może być skuteczne.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych