IP Box to rozwiązanie prawne, które ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców.

Przedsiębiorca, który osiąga dochody z prawa własności intelektualnej (IP) uzyskanego z działalności badawczo-rozwojowej lub z usług badawczo-rozwojowych zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych, może korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowego PIT oraz CIT.

Kto korzysta?

Dochód przedsiębiorcy uzyskany z prawa własności intelektualnej będzie opodatkowany preferencyjną stawką podatku dochodowego w wysokości 5 proc., stawka ta obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i dotyczy każdego przedsiębiorcy.

Aby skorzystać z IP Box przedsiębiorca musi posiadać kwalifikowane prawa własności intelektualnej, do których zaliczamy:

  1. patenty,
  2. wzory użytkowe,
  3. wzory przemysłowe,
  4. autorskie prawo do programu komputerowego.

Prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku dochodowego przedsiębiorca nabywa w momencie zgłoszenia do odpowiedniej instytucji dokumentów związanych z objęciem ochroną własności intelektualnej.

Jak skorzystać?

Przedsiębiorca musi jednak wyodrębnić w prowadzonej ewidencji rachunkowej kosztów badań i rozwoju projektu – szczegółowej ewidencji rachunkowej projektu. Umożliwi to udowodnienie związku między dochodem kwalifikującym się do ulgi a wydatkami poniesionymi w celu jego uzyskania.

Wnioski

Wprowadzenie u danego przedsiębiorcy rozwiązań IP Box musi być wynikiem podjęcia przez niego działań badawczo-rozwojowych. Preferencyjna stawka podatku ma za zadanie aktywizować przedsiębiorców do inwestowania w badania i rozwój.

Takie rozwiązania istnieją już w kilku krajach europejskich, a Polska dołącza do tego grona, gwarantując rozwój i innowacyjność na korzystnych zasadach podatkowych.

Szołajski Legal Group wspiera przedsiębiorców w zakresie wdrażania rozwiązań IP Box.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank