Firmy rodzinne, które są kołem zamachowym małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce, w obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji.

Konieczne jest skorzystanie z pomocy wynikającej z postanowień tzw. Tarczy Antykryzysowej. Wiemy już, że wsparcie z projektowanych rozwiązań jest zdecydowanie zbyt małe. Należy jednak korzystać z dostępnych rozwiązań i jednocześnie postulować wprowadzenie kolejnych.

Rozwiązania dostępne dla małych i średnich firm rodzinnych to w szczególności:

1. Dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników i zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, które pomogą utrzymać miejsca pracy.

a) Wysokość dopłaty to 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszane przez Prezesa GUS.
b) Dopłaty następują wyłącznie w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

2. Zwolnienia i ulgi podatkowe

a) Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do 31 sierpnia 2020 r.
b) Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. gwarancji oraz dopłat do kredytów, dopłat do oprocentowania kredytów.
c) Obniżenie o 90 proc. czynszu za okres, gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie.

3. Mikropożyczki

Jednorazowa pożyczka na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro- przedsiębiorcy w wysokości 5.000 PLN na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z 6-miesięcznym okresem karencji i możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.

4. Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące od 1 kwietnia 2020 roku dla:

a) Samozatrudnionych i Zleceniobiorców, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.
b) Mikrofirm (do 9 zatrudnionych) jeżeli były zgłoszone jako płatnik składek przed 29 lutego 2020 r. (chodzi o składki za wszystkich pracowników).

Można powiedzieć, że to za mało! W naszej ocenie jednak trzeba korzystać z tego, co jest zapisane i obowiązuje od 1 kwietnia i domagać się więcej.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej