Przedsiębiorcy, których biznes ucierpiał w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, mogli ubiegać się o liczne formy pomocy. Ich celem było umożliwienie przetrwania firm oraz zachowanie miejsc pracy.

Jedną z form wsparcia przedsiębiorstw było dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z obniżeniem pracownikom wymiaru czasu pracy.

Co ważne, obniżenie nie mogło być większe niż 20 proc., a pozostały wymiar czasu pracy niższy niż 0,5 etatu.

Wynagrodzenie, jakie otrzymywał pracownik z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy, nie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Oznaczało to, że pracownik zatrudniony na 0,5 etatu mógł otrzymywać połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozliczenie otrzymanego dofinansowania

Obecnie, Urzędy Pracy rozpoczynają weryfikację udzielonych dofinansowań i badają, czy wypłacone przedsiębiorcom środki były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Przedsiębiorcy są zobligowani do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że kwoty wynikające z dofinansowania zostały faktycznie przekazane pracownikom. Wymogiem jest wypełnienie formularza dotyczącego rozliczenia oraz przedłożenie określonych dokumentów tj.:

  • wyciągu bankowego obejmującego przelewy wynagrodzeń pracowników bądź inne równoważne zbiorcze dokumenty potwierdzające wypłaty wynagrodzeń,
  • zbiorcze potwierdzenia przelewów potwierdzające odprowadzenie składek do ZUS za każdy miesiąc, w którym została przyznana pomoc,
  • zbiorcze potwierdzenia przelewu zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc, w którym została przyznana pomoc.

Dodatkowo przedsiębiorca zobowiązany jest do załączenia wykazu pracowników za każdy miesiąc, w którym została przyznana dla nich pomoc. Natomiast, wnioskując o pomoc po 25 maja 2020 r., przedsiębiorca musi złożyć wykaz pracowników, w oparciu o który składał wniosek.

Podsumowanie

Pozornie proste do wypełnienia formularze oraz załączniki potrafią sprawić przedsiębiorcom sporo problemów. Kancelaria Szołajski Legal Group wspiera przedsiębiorców w całym procesie rozliczania dofinansowania.

Jeżeli również wnioskowałeś o dofinansowanie, a nie wiesz, jak należy się z niego rozliczyć, zachęcamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej