Zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawo do dysponowania nieruchomością oznacza posiadanie tytułu prawnego wynikającego z:

  • prawa własności,
  • użytkowania wieczystego,
  • zarządu,
  • ograniczonego prawa rzeczowego albo
  • stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Z wyżej przytoczonego art. 3 pkt 11 p.b. wynika,że prawo do dysponowania nieruchomością nie zostało ograniczone wyłącznie do wykazania tytułu prawnego wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego czy zarządu, lecz obejmuje także inne wprost wskazane w przepisie tytuły prawne.

Potwierdził to także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 lipca 2019 r. W sprawie o sygn. akt II OSK 1901/19 Sąd uznał, że tak szeroki zakres wykazania prawa do dysponowania nieruchomością obejmuje wyrażenie zgody na wykonywanie robót budowlanych.

Co więcej – zdaniem NSA – ustanowiona przesłanka wydania pozwolenia na budowę po wykazaniu prawa do dysponowania nieruchomością, może być podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę tylko, gdy w dniu wydania pozwolenia nie została spełniona.

„Powstanie wątpliwości co do jej spełnienia w dniu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nie może stanowić podstawy do zastosowania wobec tej decyzji sankcji nieważności.” (II OSK 1901/18)

Podsumowanie

Pamiętajmy zatem, że katalog instytucji, z których może wynikać tytuł prawny do nieruchomości jest szeroki i został określony w art. 3 pkt 11 p.b.

Warto zapamiętać także, że powstanie samych wątpliwości co do braku spełnienia przesłanek wydania pozwolenia na budowę, nie może być podstawą do uznania decyzji za nieważną.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium