Prawo budowlane przewiduje możliwość odstąpienia od projektu budowlanego. Co ważne, uprawnienie to dotyczy już zatwierdzonego projektu.

Jak stanowi art. 36a ust. 1 p.b. istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Dodatkowo, prawo budowlane określa zakres, w jakim dochodzi do odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. W myśl art. 36a ust. 5 p.b. obejmuje on:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury,
  • charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: kubaturę, powierzchnię zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a,
  • zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze,
  • zmianę zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • wymagające uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwolenia, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia:
    • budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub
    • przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.

Ocena istotności należy do organu administracyjnego

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule dzisiejszego artykułu zawarł w wyroku z 7 czerwca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny. Jak uznał Sąd ustalenie kwestii istotności odstąpienia zostało pozostawione do uznania organu administracyjnego.

W przedmiotowej sprawie, posiadającej sygnaturę akt II OSK 1899/17 Naczelny Sąd Administracyjny ocenił ponadto, że:

„z uwagi na szeroki zakres znaczeniowy przesłanek określonych w art. 36a ust. 5 p.b. oraz związane z tym różne możliwości interpretacyjne, okoliczność czy w danej sytuacji odstąpienie inwestora zostanie uznane za istotne czy nieistotne będzie wymagało wnikliwej i wszechstronnej oceny organu, przy uwzględnieniu charakteru inwestycji oraz zasad ogólnych wyrażonych w art. 4, art. 5 i art. 9.” (II OSK 1899/17)

Podsumowanie

Pamiętać należy, że kwestia istotności odstąpienia została pozostawiona uznaniu administracyjnemu. Organ nie posiada jednak pełnej dowolności podczas oceny istotności odstąpienia i jest związany m.in. zasadą wolności budowlanej (więcej o tej zasadzie przeczytasz tutaj.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank